Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Nenádorové a nádorové ochorenia hrudníka.
Traumatológia hrudníka

OCHORENIA MEDIASTÍNA

Anatómia mediastína

     Mediastínum je anatomicky definovaný priestor medzi dvoma pleurálnymi dutinami, kraniálne vymedzený hornou hrudnou apertúrou, kaudálne ohraničený bránicou, ventrálne zadnou časťou sterna a chrupavkami rebier, dorzálne prednou plochou hrudných stavcov. Z topograficko - anatomického hľadiska je najvhodnejšie mediastínum deliť na predné, stredné a zadné (obr. 28). Pochopenie anatómie mediastína a jeho delenia na jednotlivé kompartmenty má význam z hľadiska predispozície lokalizácie niektorých lézií a typickej symptomatiky (mediastinálne syndrómy).
     Priestor medzi vnútornou stranou sterna a prednou plochou perikardu sa nazýva predné mediastínum a za normálnych okolností obsahuje týmus, lymfatické uzliny a cievy, na oboch stranách parasternálne a. a v. thoracicu internu, tuk a spojivové tkanivo.
     Stredné mediastínum, tzv. viscerálny mediastinálny kompartment, obsahuje srdce, perikard, bráničné nervy, aortu ascendens a aortálny oblúk, duté žily, a. pulmonalis, pľúcne vény, tracheu s odstupmi hlavných bronchov a lymfatické a tukové tkanivo.
     Zadné mediastínum, uložené medzi perikardom a chrbticou, obsahuje pažerák, vágové a splanchnické nervy, v. azygos a hemiazygos, lymfatické uzliny a cievy, tuk, ductus thoracicus a descendendnú aortu.
 

Obr. 28  Rozdelenie mediastína