Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Nenádorové a nádorové ochorenia hrudníka.
Traumatológia hrudníka

OCHORENIA BRÁNICE

Anatómia bránice

     Bránica (diafragma) je plochý, najdôležitejší respiračný sval. Je tvorená priečne pruhovanými svalmi, ktoré sa upínajú do šľachovitého centrum tendineum, po obvode sa svalové vlákna upínajú k sternu (pars sternalis), rebrám (pars costalis) a stavcom (pars lumbalis). Bránica sa kupulovite vyklenuje do hrudníka. V bránici sú anatomické defekty, kde sa tvoria hernie – trigonum sternocostale Morgani (vpravo), trigonum sternocostale Larrey (vľavo), trigonum lumbocostale Bochdaleki (vpravo a vľavo). Bránica ďalej obsahuje niekoľko otvorov, ktorými prechádzajú nasledovné orgány:
  • aorta, ductus thoracisus, plexus thoracisus cez hiatus aorticus
  • pažerák a nn. vagi cez hiatus oesophageus
  • dolná dutá žila, ramus phrenicoabdominalis nervi phrenici dextri cez foramen venae cavae. 
     Bránica je inervovaná n. phrenicus, ktorý pochádza z krčného plexu nervových koreňov C3-C5. Prechádza mediastinom a vstupuje do bránice v oblasti centrum tendineum. Cievne zásobenie je z vetviev hrudnej, brušnej aorty a z a. thoracica interna.

Ochorenia bránice

     Najčastejšími ochoreniami bránice sú hernie, ktoré môžu byť vrodené a spadajú do oblasti záujmu neonatológie a detskej chirurgie. Zo získaných ochorení sú najčastejšie hiátové hernie, ktorými sa zaoberá samostatná iná kapitola tejto publikácie. Primárne tumory bránice sú veľmi zriedkavé (lipóm, fibróm, sarkóm). Častejšie do bránice prerastá karcinóm pľúc, čo si vyžaduje resekciu bránice s dostatočným okrajom od nádoru a následne prekrytie defektu záplatou alebo sieťkou.

Paralýza bránice

Charakteristika a etiopatogenéza

     Paralýza bránice je stav, kedy bránica nepracuje, je elevovaná a nezúčastňuje sa na respirácii. Príčina môže byť vrodená alebo získaná následkom paralýzy a poškodenia nervus frenicus, ktorý bránicu inervuje. Pri vrodenej je príčina nejasná, pri získanej sa jedná o pôrodnú traumu, operačné iatrogénne poškodenie nervu, môže ísť o neuroinfekciu, prípadne traumu s poškodením nervových koreňov C3 – C5.

Klinický nález 

     Väčšina dospelých pacientov je bez symptómov, ťažkosti vznikajú v dôsledku neadekvátnej ventilácie a útlaku brušných orgánov uložených v eventerácii bránice. Ide o dýchavicu pri námahe, tachykardiu, prítomnosť pľúcnej atelektázy a recidivujúcich pneumónií. Môžu byť prítomné bolesti v epigastriu a dysfágia.

Vyšetrovacie metódy

     Na RTG hrudníka vidieť vysoké postavenie postihnutej bránice. Na skiaskopii a USG sa ukáže paradoxný pohyb bránice pri dýchaní.

Liečba

     Operácia ja indikovaná pri symptómoch.  Najčastejšie sa robí tzv. plikácia bránice, ktorou sa zmenší plocha bránice, bránica sa spevní a stabilizuje na nižšej úrovní. Operačným prístupom je posterolaterálna torakotómia.