Ošetrovateľské postupyv chirurgii


ANOTÁCIA UČEBNICE


     Chirurgia a chirurgické ošetrovateľstvo majú špecifické postavenie vyplývajúce z invazivity a evidentného zásahu do integrity jednotlivca. Nevyhnutnou požiadavkou je, aby sa študent počas pregraduálnej prípravy zoznámil s "n" situáciami, s "n" prípadmi, ktoré niekedy v prirodzených podmienkach v zdravotníckom zariadení nie je možné demonštrovať, a to z viacerých dôvodov, napr. nesúhlas pacienta, krátka hospitalizácia, raritný, ojedinelý, nezvyčajný prípad. V tejto súvislosti môžeme okrem simulácie v simulačných centrách využívať ďalšie prostriedky modernej edukácie - e-learningové vzdelávanie. Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii obsahuje medicínsko - ošetrovateľské východiská (súčasný stav problematiky u nás a v zahraničí) a ošetrovateľský proces vo vybraných špecializovaných chirurgických odboroch, špeciálne ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii ako aj riešenie psychosociálnyh ošetrovateľských problémov u chirurgických pacientov.

     Multimediálna učebnica je určená študentom bakalárskeho študijného programu v odbore ošetrovateľstvo, ale nevylučujeme možnosť využitia pre poslucháčov všeobecného lekárstva, ktorí sa rovnako zoznamujú s ošetrovateľskými postupmi perioperačnej starostlivosti v rámci chirurgickej propedeutiky. Predpokladom jej používania sú skúsenosti študenta s prostriedkami informačných a komunikačných technológii, čo v súčasnosti patrí ku základnej gramotnosti každého vysokoškolského študenta. Od študenta očakávame, že bude preukazovať vstupné vedomosti z oblasti všeobecnej chirurgie (posúdenie chirurgického pacienta, operačné riziko, ošetrovanie rán a pod.).

     Obsah multimediálnej učebnice je usporiadaný do jednotlivých kapitol (kapitola 1 až n) a podkapitol (lekcia 1 až n) podľa štruktúry a tematických plánov výučby na kontaktných hodinách prednášok a praktických cvičení. Kapitoly a lekcie je možnosť prezerať pomocou stránkovania knihy a štruktúrovaného menu. Jednotlivé lekcie obsahujú textovú (výkladová časť) a grafickú (schémy, tabuľky, grafy), resp. animačnú časť, ktorá umožňuje názornejšie pochopenie problematiky s možnosťou prehliadania obrázkov a videa. Súčasťou sú prípadové štúdie s náčrtom problémov, alebo aj s návodom na ich riešenie. Každá kapitola je uzavretá sadou kontrolných otázok (autotest), ktoré umožnia študentovi otestovať, ako zvládol danú problematiku. V úvode učebnice je návod na prácu s e-učebnicou, sprievodca študijným materiálom.

     Autorský kolektív tvoria autori učebných textov, editor, animátor, programátor, špecialista pre e-learning, správca portálu MEFANET, správca siete. Učebné texty sú recenzované. Vzhľadom k obsahu, ktorý zasahuje do viacerých špecializovaných chirurgických odborov sme do riešiteľského kolektívu zaradili vysokoškolských učiteľov (vykonávajúcich aj výskumnú činnosť) z Ústavu ošetrovateľstva na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine podľa ich zamerania a špecializácie a lekárov z viacerých chirurgických pracovísk Univerzitnej nemocnice v Martine. Spolupracovali sme s pracoviskami v Nitre (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Katedra ošetrovateľstva) a v Prešove (Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov). Spracovanie problematiky špeciálnej chirurgie pre sestry v podobe vysokoškolskej e-učebnice považujeme pre slovenskú odbornú literatúru za vysoko aktuálnu, ktorá vyplní pretrvávajúci deficit domácich odborných literárnych prameňov v danom odbore.


Autorský kolektív