Ošetrovateľské postupyv chirurgii


SPRIEVODCA ŠTUDIJNÝM MATERIÁLOM


     Multimediálna učebnica je určená študentom bakalárskeho študijného programu v odbore ošetrovateľstvo, ale nevylučujeme možnosť využitia pre poslucháčov všeobecného lekárstva, ktorí sa rovnako zoznamujú s ošetrovateľskými postupmi perioperačnej starostlivosti v rámci chirurgickej propedeutiky. Predpokladom jej používania sú skúsenosti študenta s prostriedkami informačných a komunikačných technológii, čo v súčasnosti patrí ku základnej gramotnosti každého vysokoškolského študenta. Od študenta očakávame, že bude preukazovať vstupné vedomosti z oblasti všeobecnej chirurgie (posúdenie chirurgického pacienta, operačné riziko, ošetrovanie rán a pod.).

     Po otvorení učebnice (http://oschir.jfmed.uniba.sk/) sa objaví jej hlavná stránka, kde sú odkazy na úvodné časti učebnice zoradené na pravej lište (autorský kolektív, anotácia učebnice, obsah, sprievodca študijným materiálom, ako citovať učebnicu, o projekte KEGA, riešiteľský kolektív projektu KEGA).

 

V časti Obsah je zaznamenaný zoznam všetkých kapitol. Každá kapitola je rozdelená na dve časti – medicínske východiská a ošetrovateľská starostlivosť. Ku každej z nich je priamy prístup. Vždy je možné mať otvorenú len jednu kapitolu. Zároveň na hornej lište je neustále možné prezerať úvodné informácie o učebnici a prejsť na obsah.

 

Práca s textom v jednotlivých kapitolách

Po otvorení kapitoly sa zobrazí jej Úvod a súčasne na ľavej lište sú zobrazené jednotlivé podkapitoly (lekcie).  

 

Jednotlivé lekcie obsahujú textovú (výkladová časť) a grafickú (schémy, tabuľky, grafy), resp. animačnú časť, ktorá umožňuje názornejšie pochopenie problematiky s možnosťou prehliadania obrázkov a videa. Súčasťou sú prípadové štúdie s náčrtom problémov, alebo aj s návodom na ich riešenie. Každá kapitola je uzavretá sadou kontrolných otázok (autotest), ktoré umožnia študentovi otestovať, ako zvládol danú problematiku. Pri riešení autotestov je v každej položke správna vždy len jedna odpoveď. Odpoveď, s ktorou sa čitateľ najviac stotožňuje označí kliknutím ľavého tlačidla na myši do pripraveného kruhového políčka. V závere klikne na hodnotenie a automaticky je vyhodnotená úspešnosť testu v bodoch aj s označením otázok, v ktorých nebol úspešný (červenou farbou).