Ošetrovateľské postupyv chirurgii


MULTIMEDIÁLNA E-UČEBNICA OŠETROVATEĽSKÉ POSTUPY V ŠPECIÁLNEJ CHIRURGII

MULTIMEDIA E-TEXTBOOK SPECIAL PROCEDURES IN SURGICAL NURSING

Projekt KEGA č. 050UK-4/2013


O projekteProjekt je zameraný na vytvorenie multimediálnej vysokoškolskej e-učebnice, ktorá implementuje a dopĺňa nové poznatky z oblasti špeciálnej chirurgie a chirurgického ošetrovateľstva do vzdelávacieho procesu formou moderných trendov vysokoškolského vzdelávania e-learningu, tzv. blended learning, kombinácia informačných a komunikačných technológii s tradičným prezenčným vzdelávaním. Multimediálna učebnica je určená predovšetkým študentom bakalárskeho štúdia v odbore ošetrovateľstvo, ale nevylučujeme možnosť využitia pre poslucháčov všeobecného lekárstva, ktorí sa rovnako zoznamujú s ošetrovateľskými postupmi perioperačnej starostlivosti v rámci chirurgickej propedeutiky. Predpokladom jej používania sú skúsenosti študenta s prostriedkami informačných a komunikačných technológii, čo v súčasnosti patrí ku základnej gramotnosti každého vysokoškolského študenta. Od študenta očakávame, že bude preukazovať vstupné vedomosti z oblasti všeobecnej chirurgie (posúdenie chirurgického pacienta, operačné riziko, ošetrovanie rán a pod.). Multimediálna učebnica ako jeden z viacerých možných modulov e-learningového vzdelávania prezentuje učivo spoločne s audio a video nahrávkami, prípadovými štúdiami, riešeniami úloh, problémovými úlohami a spätnou väzbou v podobe autotestu.

     Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie sa zaoberá poskytovaním komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti jednotlivcom s chirurgickým ochorením v predoperačnom, intraoperačnom a pooperačnom období, s úrazom a náhlym stavom vo všetkých chirurgických odboroch. Cieľom pregraduálneho štúdia je syntetizovať poznatky z medicínskych, ošetrovateľských a humanitných disciplín s dôrazom na kliniku, diagnostické, terapeutické, ošetrovateľské  postupy a preventívne opatrenia v zmysle minimalizácie rizika komplikácií a včasnej rekonvalescencie pacientov vo všetkých chirurgických odboroch. Pripravujeme   sestry poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu, súčasťou ktorého je edukačný proces. Demonštrujeme a realizujeme nácvik špeciálnych ošetrovateľských zručností, intervencií v perioperačnom období podľa noriem a štandardov (oblasť manažmentu kvality) a princípov EBM (Evidence Based Medicine), EBN (Evidence Based Nursing), rešpektujúc právne, etické a profesionálne normy, zásady komunikácie a psychologického prístupu pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti chirurgickému pacientovi.

     E-učebnica ako didaktická pomôcka, je prostriedkom moderného alternatívneho vyučovania. V súvislosti s transformáciou zdravotníckeho vzdelávania, teda i sesterského vzdelávania sa stretávame s požiadavkou efektívnejšej a progresívnejšej výučby budúcich sestier, ktorá teoretickú prípravu čo najviac spája s praxou. Naše absolventky musia byť pripravené pracovať vo všetkých krajinách EU, pracovať metódou ošetrovateľského procesu, čo znamená diagnostikovať pacientove aktuálne a potenciálne problémy, hľadať etiológiu, podľa toho naplánovať a realizovať ošetrovateľské intervencie, ako aj hodnotiť. Študentky musia preukazovať vysokú úroveň teoretických vedomostí a praktických zručností, bez ktorých nie je možné poskytovať komplexnú individualizovanú ošetrovateľskú starostlivosť. Samotné prednášky nikdy nevedú k skutočnému a trvalému zvládnutiu učiva. Vyučovací proces (aj vysokoškolského študenta) musí byť založený na aktivite študenta. K tomu potrebujeme uplatňovať nové prístupy, nové metódy moderného vyučovania. Podľa viacerých autorov alternatívne vyučovacie metódy sú synonymom moderných vyučovacích metód. Moderné vyučovanie stojí oproti tradičnému, či klasickému vyučovaniu. E-učebnica predstavuje modernizáciu materiálno - technickej stránky výučby. E-learningové vzdelávanie je učenie zamerané na študenta. Študent je aktívnym činiteľom vyučovacieho procesu, učí sa prevažne objavovaním nového, je učiteľom vedený k samostatnosti, zúčastňuje sa plánovania výučby, aktívne spolupracuje so všetkými členmi skupiny, má dovolené spontánne sa vyjadrovať, oceňuje experimentálny prístup a i.

     Obsah multimediálnej učebnice je usporiadaný do jednotlivých kapitol (kapitola 1 až n) a podkapitol (lekcia 1 až n), podľa štruktúry a tematických plánov výučby na kontaktných hodinách prednášok a praktických cvičení. Kapitoly a lekcie je možnosť prezerať pomocou stránkovania knihy a štruktúrovaného menu. Jednotlivé lekcie obsahujú textovú (výkladová časť) a grafickú (schémy, tabuľky, grafy), resp. animačnú časť, ktorá umožňuje názornejšie pochopenie problematiky s možnosťou prehliadania obrázkov a videa. Súčasťou sú prípadové štúdie s náčrtom problémov alebo aj s návodom na ich riešenie. Každá kapitola je uzavretá sadou kontrolných otázok „autotest“, ktoré umožnia študentovi otestovať, ako zvládol danú problematiku. V úvode učebnice je návod na prácu s e-učebnicou, sprievodca študijným materiálom.

     Pri tvorbe učebných textov autori akceptovali základné didaktické zásady, najmä zásadu primeranosti, prepojenia teórie s praxou a vedeckosti. Kvalitné odborné materiály sú predpokladom kvalitného vyučovacieho procesu a prípravy študentov na skúšky. Čo sa týka odozvy študentov na tento spôsob výučby, môžeme konštatovať, že prispieva k prehľadnosti preberanej problematiky, študenti viac konzultujú naštudovanú problematiku, táto forma umožňuje odstraňovať administratívne, vzdelávacie, zdravotné bariéry študentov. Využívanie nových technológií vo vzdelávaní a nových didaktických prostriedkov prináša pedagogickému procesu na vysokých školách nové dimenzie. Otvára sa priestor pre synergiu klasického a moderného vzdelávania. Proces vzdelávania prostredníctvom e-learningu zvyšuje motiváciu učiaceho sa (študenta), vedie ho k samostatnej, projektovej práci, zapája okolie do spolupráce (blízke a vzdialené), hľadá súvislosti medzi rôznymi poznatkami a predmetmi, mení sa rola učiteľa a zodpovednosť študenta.

 
Poďakovanie patrí Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúre Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (KEGA) za finančnú podporu projektu č. 050UK-4/2013.


Autorský kolektív