Ošetrovateľské postupyv chirurgii


AKO CITOVAŤ UČEBNICU


HLINKOVÁ, E., NEMCOVÁ, J. a kol. 2015. Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii [online]. Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2015. Dostupné na internete: http://oschir.jfmed.uniba.sk/. ISBN 978-80-89544-72-1.


 UPOZORNENIE


Všetky informácie k riešenej problematike boli získané z dostupných printových a elektronických zdrojov, ktoré sú uvedené v bibliografických odkazoch. Vysokoškolská učebnica je voľne prístupná v on-line verzii na portáli MEFANET Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave.

Všetky práva vyhradené. Nijaká časť tejto publikácie sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať.