Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Nenádorové a nádorové ochorenia hrudníka.
Traumatológia hrudníka

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

BALLOVÁ, V. 2008. Difúzny veľkobunkový lymfóm B-pôvodu. In Via pract., 2008, č. 12, s. 510–513.
ČAPOV, I. et al. 2008. Chirurgie orgánových metastáz. 1. vyd. Praha: Galén Karolinum, 2008. s. 181.
ČERNÁ, M. 2011. Konzervatívna liečba zriedkavých nádorov hrudníka – tymóm a karcinoid. In Onkológia, 2011, č. 6, s.325–328.
ČERNÝ, J. a kol. 1993. Špeciálna chirurgia 3. Chirurgia hrudníka. Martin: Osveta, 1993.  380 s.
DATE, H. 2009. Diagnostic Strategies for Mediastinal Tumors and Cysts. In Thorac Surg Clin, 2009, no. 19, pp. 29–35.
HARUŠTIAK, S. a kol. 2010. Princípy chirurgie II. 1. vyd. Bratislava: PRIMA-PRINT, 2010. 866 s.
HENRY, M., ARNOLD, T., HARVEY, J. 2003. BTS guidelines for the management of spontaneous pneumothorax. In Thorax, 2003, no. 58, pp. 39-52.
HYTYCH, L. a kol. 2013. Minimum z plicní chirurgie...krok za krokem. 1. vyd. Praha: Maxdorf,  2013. 303 s.
KAVCOVÁ, E., HALAŠOVÁ, E., DZIAN A. 2010. Karcinóm pľúc. Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, Jeseniova lekárska fakulta v Martine, 2010. 675 s.
MOLNAR, T. F., GEBITEKEN, C., TURNA, A. 2010. What are the considerations in the surgical approach in pulmonary metastasectomy? In J Thorac Oncol, 2010, no. 5, pp.140-44.
PAFKO, P. 1998. Praktická laparoskopická a torakoskopická chirugie. 1. vyd. Praha: Grada, 1998. S. 106.
PEARSON, F. G. , COOPER, J. D., DESLAURIERS, J., GINSBERG, R. J., HIEBERT, C. A., PATTERSON, G. A., URSCHEL, H. C. 2002. Thoracic surgery. 2nd ed. Edinburgh, Churchill Livingstone, 2002.1942s.
Pleurálny výpotok - transudát vs. exsudát. Biochemické parametre pleurálneho výpotku. Online kalkulačka [online]. [cit.14-12-06]. Dostupné na internete:
http://www.mudr.org/web/pleuralni-vypotek-transudat-vs-exsudat.
RUSCH, V. W. 1995. Pulmonary metastectomy: current indications. In Chest, 1995, no. 107, pp. 322332.
SHIELDS, T. W., LOCICERO, J., REED C. E., FEINS, R. H. 2009. General Thoracic Surgery. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2009. 2552 s.
STROLLO, D. C., ROSADO-DE-CHRISTENSON, M. L, JETT, J. R. 1997. Primary Mediastinal Tumors. Part 1. Tumors of the Anterior Mediastinum. In Chest, 1997, no. 112, pp. 511522.
SUGARBAKER, D. J., BUENO, R., KRASNA, M. J., MENTZER, S. J., ZELLOS, L. 2009. Adult Chest Surgery. New York City: Mc Graw-Hill, 2009. 1264 p.
VENUTA, F., RENDINA, E. A., COLONI, G. F. 2009. Multimodality Treatment of Thymic Tumors. In Thorac Surg Clin, 2009, no. 19, pp. 71–81.
VODIČKA, J. a kol. 2007. Spontánní pneumotorax. Praha: Maxdorf, 2007. 264 s.