Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Nenádorové a nádorové ochorenia hrudníka.
Traumatológia hrudníka

ZÁKLADY ANESTÉZIE V HRUDNÍKOVEJ CHIRURGII


     Väčšina operácií v hrudníkovej chirurgii sa vykonáva v celkovej anestézii. Pacient pred operáciou absolvuje anestéziologické predoperačné vyšetrenie. Anestézia v hrudníkovej chirurgii má svoje špecifiká a z nich plynúce patofyziologické dôsledky, s ktorými musí anestéziológ počítať:
  • otvorený hrudník s pneumotoraxom (má za následok posun mediastína a paradoxné dýchanie),
  • poloha pacienta na boku (spôsobuje poruchu normálnych pľúcnych ventilačno-perfúznych pomerov),
  • potreba jednostrannej pľúcnej ventilácie s vylúčením ventilácie operovanej strany a kolapsom pľúc a obmedzením dychových funkcií (z nej vyplývajúce zvyšovanie venóznej prímesi (pravo-ľavý intrapulmonálny shunt) a následná hypoxia a komplex autoregulačných kompenzačných dejov). 
     V rámci predoperačnej prípravy sa pacientovi večer a hodinu pred operáciou podáva premedikácia, ide najčastejšie o krátkodobé pôsobiace benzodiazepíny a anelgetiká. Pacientovi musí byť podaná dôležitá chronická liečba napr. antihypertenzíva (betablokátory), bronchodilatanciá. Pacient štandardne 6 hodín pred operáciou neprijíma per os stravu a 2 hodiny pred operáciou ani tekutiny.
     Pre torakochirurga je výhodné a v niektorých prípadoch úplne nevyhnutné operovať na neventilujúcich pľúcach. Preto je v hrudnej anestézii nutná tzv. selektívna ventilácia, pri ktorej dochádza k vyradeniu operovanej strany pľúc z činnosti. Selektívna intubácia a ventilácia je možná pomocou dvojcestnej (biluminálnej) endobronchiálnej kanyly (obr. 1). Táto kanyla má dva samostatné lumeny a dve tesniace manžety. Jedna manžeta a koniec jedného lumen sú umiestené nad hlavnou karinou, druhá manžeta a otvor druhého lumen sú umiestnené v príslušnom bronchu. K intubácii sa používa laryngoskop so zahnutou lyžicou a pri intubácii je potrebné použiť v kanyle zavádzač. Správnu polohu a umiestenie dvojcestnej kanyly možno overiť bronchoskopicky. K dispozícii na selektívnu intubáciu je aj bronchiálny blokátor a univent kanyla, ktoré sa používajú zriedka.

 
Obr.1 Dvojlumenová kanyla


     Väčšina operácií sa realizuje v celkovej alebo v kombinovanej anestézii. V prípade kombinovanej ide o celkovú anestéziu spojenú s umelou pľúcnou ventiláciou a epidurálnu anestéziu. Zavedenie epidurálneho katétra sa realizuje predoperačne. Následne pooperačne sa do katétra podáva analgetická zmes na tlmenie pooperačných bolestí. Epidurálna anestézia má niektoré kontraindikácie ako poruchy hemokoagulácie, ochorenie mozgu a miechy, septický stav, deformity chrbtice, migrény. Pred zavedením epidurálneho katétra sa podáva nízkomolekulárny heparín večer pred operáciou.
     Po ukončení pľúcnej resekcie sa obe strany pľúc napoja na riadenú ventiláciu, aby sa overilo, či operované pľúca ventilujú, prípadne sa skontroluje vzduchotesnosť ponechaného pľúcneho parenchýmu skúškou pod vodnou hladinou (naliatím tekutiny do hrudníka). Následne sa hrudníkové drény napoja na odsávacie systémy a väčšina pacientov je extubovaná a prevezená na jednotku intenzívnej starostlivosti.