Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Benígne a malígne ochorenia tenkého, hrubého čreva a konečníka

KOLOREKTÁLNY KARCINÓM

Incidencia, mortalita a epidemiológia kolorektálneho karcinómu

     Karcinóm hrubého čreva a konečníka (ďalej KRK) je zdravotníckym, ekonomickým a sociálnym problémom na celom svete. Bez ohľadu na vek a pohlavie je 2. – 3. najčastejším karcinómom v Európe a Severnej Amerike a 2. – 3. najčastejšou príčinou smrti na nádorové ochorenie. Kolorektálny karcinóm je v mužskej populácii 2. najčastejším karcinómom po karcinóme pľúc a 3. najčastejšou príčinou smrti na nádorové ochorenie po karcinóme pľúc a prostaty. V ženskej populácii je 3. najčastejším karcinómom po karcinóme prsníka a pľúc a 3. najčastejšia príčina smrti na nádorové ochorenie po karcinóme prsníka a pľúc. Na celom svete sa každý rok diagnostikuje približne 783 000 nových prípadov kolorektálneho karcinómu a asi 437 000 ľudí na toto ochorenie zomrie. Karcinóm hrubého čreva a konečníka je v Európe 2. najčastejšou príčinou úmrtia na nádorové ochorenie. Incidencia KRK je v rozvinutých krajinách okolo 50/100 000 obyvateľov. V 40. roku veku je okolo 8/100 000 a narastá na približne 500/100 000 v 80. roku veku. Na Slovensku incidencia KRK stúpa, a patrí k najvyšším na svete.
     Priemerné 5-ročné prežívanie sa za posledných 10 rokov mierne zvýšilo, a to u pacientov s karcinómom hrubého čreva zo 40 % na 48 % a u pacientov s karcinómom konečníka z 38 % na 46 %. Medzi jednotlivými krajinami 5-ročné prežívanie pacientov s KRK kolíše od < 40% až po > 60%.  Riziko výskytu kolorektálneho  karcinómu rastie najmä vo veku nad 50 rokov a najvyššiu incidenciu dosahuje v siedmej dekáde života. Vek je najväčším rizikovým faktorom vzniku kolorektálneho karcinómu, a teda riziko jeho vzniku vzrastá so starnutím. Najvyššie riziko vzniku KRK je vo veku nad 85 rokov. Incidencia KRK vo veku pod 40 rokov sa v Európe a USA pohybuje medzi 2 – 8% a v populácii vo veku 20 – 40 rokov neustále narastá. V tejto vekovej kategórii je vyššia incidencia nízko diferencovaných karcinómov, ktoré sa manifestujú až v pokročilejšom štádiu oproti populácii vo veku nad 60 rokov. V prvých dvoch dekádach života je incidencia KRK raritou, avšak u jedincov mladších ako 15 rokov sa častejšie vyskytuje hlienotvorný karcinóm, ktorý má horšiu prognózu. V bežnej populácii je riziko vzniku KRK v priebehu života 5 – 6 % . U jedincov s pozitívnou rodinnou anamnézou KRK alebo adenómov vzrastá na 15 – 20 %. Zápalové ochorenia hrubého čreva toto riziko zvyšujú na 15 – 40 % a v rodinách s hereditárnym nepolypóznym kolorektálnym karcinómom (HNPCC) vzrastá na 70 – 80 %. U jedincov s familiárnou adenomatóznou polypózou (FAP) dosahuje takmer 100%.
     Incidencia všetkých zhubných nádorov sa zvyšuje s vekom. Je to dôsledok s vekom narastajúcej neusporiadanosti v genóme získanými abnormalitami, z ktorých najčastejšie sú delécie supresorových génov. U kolorektálneho karcinómu bola popísaná kombinácia genetických zmien, ktoré môžu viesť k nádorovej transformácii buniek a vzniku zhubného nádoru. Takto vznikajúce tzv. sporadické karcinómy sa vyskytujú najčastejšie vo veku medzi 65 – 75 rokov. Karcinómy vznikajúce v teréne vrodenej familiárnej polypózy a pri Lynchovom syndróme, ktorého podstata spočíva v poruchách génov reparujúcich DNA, sa vyskytujú len asi v 10 % a vo vekových skupinách do 50 rokov.