Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Benígne a malígne ochorenia tenkého, hrubého čreva a konečníka

Ľubomír Strelka

     Benígne a malígne ochorenia tenkého, hrubého čreva a konečníka predstavujú heterogénnu zmes ochorení, ktoré bývajú často diagnostickým, liečebným a ošetrovateľským problémom.   
       Tenké črevo predstavuje  asi 80 % z celkovej dĺžky gastrointestinálneho traktu a viac ako 90 % povrchu sliznice. Etiológia ochorení tenkého čreva je multifaktoriálna, a preto diagnostika a liečba často zahŕňa celý tím špecialistov. Chirurgická intervencia často predstavuje dôležitú súčasť liečebného procesu, obzvlášť pri zápalových a nádorových ochoreniach. Nádory tenkého čreva sú vzácne a predstavujú 5 % všetkých gastrointestinálnych nádorov, z toho iba 1 - 2 % malígnych. Benígne nádory sú väčšinou asymptomatické, oproti tomu malígne nádory predstavujú 75 % symptomatických novotvarov v tenkom čreve. Medzi najčastejšie benígne novotvary patria leiomyomy a polypy. Benígne nádory sú častejšie lokalizované v distálnom tenkom čreve. Medzi najčastejšie zhubné novotvary tenkého čreva patrí adenokarcinóm a karcinoid. Adenokarcinómy sú početnejšie v proximálnom tenkom čreve, kým druhá skupina malígnych lézií je častejšie v distálnom čreve. K rizikovým skupinám pacientov pre výskyt nádorov tenkého čreva patria pacienti s väčšinou geneticky podmienenými ochoreniami ako adenomatózna polypóza, Peutz-Jeghersovým syndróm, Crohnova  choroba. Nezanedbateľnú rolu pri vzniku ochorení má aj strava a prostredie, v ktorom pacienti žijú.
      Ochorenia hrubého čreva a konečníka zahŕňajú široké spektrum ochorení, ktorých závažnosť sa môže pohybovať od jednoduchých až po život ohrozujúce stavy. Obzvlášť zhubné novotvary, zápalové ochorenia a ich komplikácie predstavujú závažný medicínsky problém. Najnovší výskum preukázal, že skorá diagnostika a liečba rakoviny hrubého čreva a konečníka môžu výrazne zlepšiť výsledky liečby a prežívania. Napriek tomu sa aj v dnešnej dobe pomerne veľké percento  pacientov diagnostikuje v neskorších štádiách ochorenia, či už z  nedostatku vedomostí o ich ochorení  a jeho symptómoch,  alebo vplyvom nedostatočného skríningu či diagnostiky. 
      Ochorenia tenkého, hrubého čreva a konečníka predstavujú komplexný medicínsky a socioekonomický  problém.  To je zásadný dôvod, prečo by mali byť tieto ochorenia liečené  tímom špecialistov najlepšie vo vysoko objemových centrách. Tým by sa dosiahli optimálne výsledky liečby a ekonomických nákladov.