Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Nenádorové a nádorové ochorenia hrudníka.
Traumatológia hrudníka

NÁDORY PLEURY


     Pleura býva najčastejšie postihnutá sekundárnymi nádormi pri generalizácii iného malígneho ochorenia. Ak ide o difúzne postihnutie pleury sekundárnou malignitou hovoríme o jej karcinóze. Zvyčajne býva prítomný aj malígny pleurálny výpotok. Zriedka sa vyskytujú benígne nádory pleury ako solitárny fibrózny tumor, prípadne lipóm. Z primárnych malígnych nádorov pleury sa vyskytuje difúzny malígny mezotelióm.

Malígny mezotelióm

Incidencia, charakteristika a etiopatogenéza

     Ide o zriedkavé malígne ochorenie vychádzajúce z mezotelovej výstelky pleury. Jeho incidencia v Európských krajinách je 1,2 - 1,4 na stotisíc obyvateľov, častejšie sa vyskytuje u mužov. Ako hlavný rizikový faktor sa uvádza kontakt s azbestom (najmä chryzolitové vlákna) alebo opičím vírusom SV40. Zaujímavá je doba latencie od expozície po jeho vznik, ktorá môže byť 20 až 40 rokov. Nádor vytvára na parietálnej aj viscerálnej pleure početné difúzne uzlovité ložiská, ktoré postupne splývajú a spôsobujú obliteráciu pleurálnej dutiny, infiltráciu hrudnej steny, mediastina, perikardu, bránice, chrbtice a ostatných hrudných orgánov. U väčšiny pacientov sa iniciálne manifestuje ako pleurálny výpotok. Z histologického hľadiska sa rozoznávajú tri formy: epiteliálny, sarkomatoidný a zmiešaný. Mezotelióm zriedka metastázuje mimo hrudníka, častejšie sú implantačné metastázy. Medián prežívania je 6 - 12 mesiacov.

Klinický nález

     Symptómy bývajú neurčité, vo včasných štádiách je dominujúcim príznakom dýchavica, ktorej intenzita závisí od množstva výpotku. V pokročilých štádiách je charakteristickou úporná bolesť na hrudníku, v dôsledku infiltrácie hrudnej steny a interkostálnych nervov. V pokročilých štádiách býva postihnutá polovica hrudníka kontrahovaná a zmenšená.

Vyšetrovacie metódy

     Na RTG hrudníka je prítomný fluidotorax. Zhrubnutie pleury alebo tumory vychádzajúce z pleury zobrazí CT, prípadne PET/CT. Na magnetickej rezonancii sa lepšie zobrazí invázia do hrudnej steny. Na cytologické vyšetrenie pleurálneho výpotku sa robí punkcia hrudníka. Pokiaľ sa konzervatívnymi metódami nedospeje k diagnóze je indikovaná videotorakoskopia k odberu biopsií z pleury. Pri pokročilom ochorení, kedy je pleurálna dutina obliterovaná, je nutné k odberu vzoriek pleury urobiť malú torakotómiu (minitorakotómia). TNM klasifikácia malígneho mezoteliómu vychádza z posúdenia infiltrácie parietálnej a viscerálnej pleury, infiltrácie pľúc, resekability, extratorakálneho šírenia, lymfadenopatie a vzdialených metastáz.

Liečba

     Ochorenie je relatívne chemorezistentné a chemoterapia v kombinácii s rádioterapiou vedie iba k malému zlepšeniu prežívania. Hlavnou liečebnou modalitou u lokálne ohraničených štádií  je chirurgická resekcia – pleuropneumonektómia (odstránenie parietálnej plery a celého pľúcneho krídla). Menej radikálne výkony sú pleurektómia a dekortikácia. Dnes sa uplatňuje multimodálny prístup, kedy po chirurgickej liečbe nasledujú chemoterapia, rádioterapia, chemorádioterapia, bilogická liečba, prípadne imunoterapia. Pri pokročilých štádiách je metódou voľby chemoterapia.