Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Nenádorové a nádorové ochorenia hrudníka.
Traumatológia hrudníka

SYNDRÓM HORNEJ HRUDNEJ APERTÚRY

Incidencia a etiopatogenéza

     Syndróm hornej hrudnej apretúry alebo thoracic outlet syndróm (TOS) sa vyskytuje častejšie u žien v mladom a strednom veku. Vzniká v dôsledku útlaku subklaviálnych ciev a brachiálneho plexu. Príčiny útlaku môžu byť rôznorodé:  
  • vrodené – nadpočetné krčné rebro, zdvojené či rudimentárne prvé rebro, väzivové pruhy medzi 7. krčným stavcom a prvým rebrom, predĺžený processus transversus 7. krčného stavca, hypertrofický m. scalenus anterior,
  • anatomické – zúženie kostoklavikulárneho priestoru (medzi klavikulou a prvým rebrom) a tzv. skalenového trojuholníka ( medzi m. scalenus anterior, medius a prvým rebrom),
  • traumatické – zle zhojené fraktúry klavikuly a prvého rebra.
Klinický nález

Syndróm sa prejavuje neurologickými a cievnymi príznakmi:
  • neurologické – bolesti ramena a predlaktia na postihnutej hornej končatine, parestézie, poruchy citlivosti a vegetatívne nervové poruchy na postihnutej hornej končatine,
  • cievne – bolesti pri námahe a elevácii hornej končatiny, známky venóznej stázy a trombózy  hornej končatiny.
Vyšetrovacie metódy

    Diagnostika nie je jednoduchá, kostné zmeny a abnormality je možné vidieť na RTG, CT a magnetickej rezonancii. Klinickými testami sledujeme oslabenie až vymiznutie pulzácie na a. radialis pri rôznych manévroch. Robí sa skalenový test (nádych, extenzia krku a otočenie hlavy na stranu), kostoklavikulárny test (ramená dozadu a dolu), hyperabdukčný test (hyperabdukcia paže do 180 stupňov). Najväčší význam má elektromyografické vyšetrenie, pri ktorom sa sleduje rýchlosť prenosu potenciálov ulnárnym nervom. Prínosná je tiež arteriografia a venografia.  

Liečba

     Liečba môže byť iniciálne konzervatívna, založená na rehabilitácii, fyzioterapii, aplikovaní vazodilatancií a sympatikolytík. V prípade jej neúspechu, a pri dokázanom krčnom rebre a iných abnormalitách skeletu je indikovaná chirurgická liečba. V súčasnosti je preferovaná resekcia prvého rebra transaxilárnym prístupom, ktorá vyrieši väčšinu syndrómov hornej hrudnej apertúry.