Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Manažment perioperačnej starostlivosti v cievnej chirurgii

OŠETROVANIE PACIENTA PO AMPUTÁCII KONČATINY

     Amputácia môže byť jedinou možnosťou liečby v prípade, že je končatina extrémne deštruovaná traumou, infekciou, tumorom alebo konečným štádiom ischémie. Amputácia nie je neúspechom v liečbe ischemického pacienta, považujeme ju za veľmi dôležitú súčasť komplexnej liečby v rámci starostlivosti o pacientov s ochoreniami arteriálneho systému ohrozujúcimi vitalitu končatiny, ktorá vytvára enormný potenciál pre rehabilitáciu veľkej časti, dovtedy ischémiou imobilizovanej končatiny. Amputácia končatiny je mutilujúci (zmrzačujúci) zákrok, ktorý vedie k zmenám nielen telesným, somatickým, ale i psychickým. Jedinec si uvedomuje stratu časti tela, ktorú používal pri životne dôležitých úkonoch. Amputácia zasahuje do osobného, rodinného života, pracovného a i. Pacient sa dostáva do depresie, beznádeje, stratí zmysel života až sa môžu objaviť pokusy o suicídium. Amputácia končatiny môže byť urgentná alebo elektívna. Urgentná amputácia pri tkanivovej nekróze sekundárne infikovanej, vlhkej gangréne, infekcii ako primárnej príčine deštrukcie tkanív so zhoršenou trofikou u diabetikov alebo imunodeficientných pacientov, kritickej končatinovej ischémii (chronická alebo častejšie akútna). Elektívna amputácia je indikovaná pre obliterujúce ochorenie končatinových tepien, ak zlyhali všetky predchádzajúce pokusy o revaskularizáciu, obliterujúce ochorenie končatinových tepien ak revaskularizácia nie je možná pre zlé odtokové pomery, príliš rozsiahle poškodenie a nekrózy mäkkých tkanív čo do hĺbky aj proximálneho dosahu (postihnutie tarzálnych kostí).

Predoperačná príprava pred amputáciou dolnej končatiny

     Predoperačná príprava závisí od úrovne amputácie a časového faktoru operácie. Chirurg rozhoduje o úrovni amputácie na základe klinického vyšetrenia, neinvazívnych a invazívnych diagnostických metód (meranie krvného tlaku na základe doplerovskej sonografie, meranie perfúzneho kožného tlaku, teplota kože, arteriografia). Nevyhnutná je kontrola zdravej (kontralaterálnej) končatiny.
Minimalizácia rizika pooperačných komplikácií
Zhodnotenie kardiovaskulárneho, respiračného, renálneho, metabolického systému (dekompenzovaný diabetes mellitus) a i. Realizujeme prevenciu pooperačných komplikácii (tromboemólie, respiračných, príprava diabetika).
Liečba infekcie
Realizujeme kultivačné testy z miest potenciálnej infekcie a predoperačne podávame ATB. Ak je prítomná infekcia robí sa urgentná amputácia gilotínového typu (amputácia s debridementom devitalizovaných a infikovaných tkanív, kýpeť ponechaný bez sútury alebo len so situačnými stehmi), podávanie ATB terapeuticky, definitívna amputácia so sekundárnou súturou po 5 - 7 dňoch.
Posúdenie stavu výživy
Bielkovinová a kalorická malnutrícia výrazne ovplyvňujú hojenie amputačného pahýľu a hladina sérového albumínu a celkové množstvo lymfocytov dobre korelujú s výsledkami operácie (sérový albumín aspoň 3,5 g/ml a lymfocyty 1500 buniek/μl).
Minimalizácia pooperačnej bolesti (fantómová bolesť)
Zavedenie epidurálneho katétra,  epidurálna analgézia aspoň 2 dni pred amputáciou.
Zhodnotenie psychického stavu
Psychická príprava, ktorú zabezpečuje multidisciplinárny tím. 

Bezprostredná pooperačná starostlivosť o pacienta po amputácii dolnej končatiny

Monitoring pacienta
Prevziať pacienta od anestéziologickej sestry s kompletnou dokumentáciou, urobiť záznam času prevzatia pacienta. Posúdiť stav vedomia, návrat obranných reflexov, monitorovať a zaznamenávať vitálne funkcie 1 h každých 15 min, kým sa nestabilizujú, vybrať vzduchovod pri návrate obranných reflexov. Sledovať príznaky cirkulačných porúch (krvácanie, šok). Sledovať nežiaduce účinky celkovej anestézie (nauzea, vracanie).
Dýchanie / Cirkulácia
Zabezpečiť prevenciu aspirácie vhodnou polohou (semi-Fowlerova, s hlavou otočenou na boku). Nabádať pacienta k hlbokému dýchaniu a vykašliavaniu hlienov, odsávať pacienta podľa potreby. 
Výživa / Tekutiny
Eliminovať pocit sucha v dutine ústnej (toaleta dutiny ústnej). Hradiť straty telových tekutín infúznymi a transfúznymi prípravkami podľa ordinácie lekára. Monitorovať príjem a výdaj tekutín.
Močenie
Sledovať a zaznamenávať diurézu pacienta. Pacienta má zavedený PMK.
Operačná rana
Sledovať funkčnosť krytia operačnej rany (presakovanie krvi je bežné), sledovať príznaky vnútorného krvácania. Sledovať množstvo a charakter drénovaného obsahu a funkčnosť drenáže (Redonov drén).
Bolesť
Hodnotiť charakter, typ a intenzitu bolesti (fantómové bolesti). Aplikovať ordinovanú analgéziu (epidurálny katéter, kontinuálna  intravenózna analgézia).
Podávanie liekov
Aplikovať ATB podľa ordinácie lekára.
Odbery laboratórnych parametrov
Zabezpečiť odbery laboratórnych vyšetrení podľa ordinácie lekára (glykemický profil, hladina elektrolytov, astrup).

Následná pooperačná starostlivosť o pacienta po amputácii dolnej končatiny

Monitoring pacienta
Monitorovať a zaznamenávať TK, P, TT (obyčajne každé 4 h nasledujúce dva dni po operácii). U pacientov s diabetes mellitus sledovať príznaky hypoglykémie a hyperglykémie.
Dýchanie / Cirkulácia
Povzbudzovať pacienta k realizácii dychových cvičení každé 2 h, poučiť pacienta o dôležitosti vykašliavania hlienov. Realizovať vibráciu a perkusiu hrudníka. Povzbudzovať pacienta k realizácii cvikov cievnej gymnastiky každé 2 h. Sledovať príznaky pľúcnej infekcie.
Výživa / Tekutiny
Posudzovať klinické indikátory tekutinovej nerovnováhy. Poučiť pacienta o dôležitosti hydratácie. Ponúkať vhodné tekutiny per os po malých dúškoch (1 - 2 h po operácii) vzhľadom na diétne obmedzenia pacienta. Podávať D/9 (tuhú stravu pacienti prijímajú 1. až 2. pooperačný deň), sledovať toleranciu príjmu potravy a tekutín. V prípade ordinácie aplikovať rýchlo účinkujúci inzulín podľa ordinácie lekára 30 min pred jedlom.
Močenie / Defekácia
Sledovať obnovu peristaltiky, zaznamenať čas prvej defekácie/mikcie. Využiť nefarmakologické postupy na podporu defekácie/mikcie. Ponúkať pacientovi podložnú misu, prenosný záchod.
Spánok / Odpočinok
Eliminovať rušivé faktory ovplyvňujúce spánok, umožniť pacientovi dodržiavať spánkový rituál. Eliminovať diskomfort (úprava lôžka, vhodné uloženie RD), naordinované analgetiká aplikovať 30 min pred spaním.  
Pohybová aktivita
Realizovať včasnú pooperačnú rehabilitáciu (posilňovať brušné, chrbtové svalstvo, kĺby dolných končatín). Mobilizovať pacienta 1. – 2. deň po operácii (postupne posadiť, postaviť pacienta s oporou na zdravú dolnú končatinu, realizovať nácvik státia s udržaním rovnováhy, nácvik chôdze po rovine, do schodov, zo schodov, nácvik sadania, vstávania pomocou bariel a fyzioterapeuta, nácvik chôdze s protézou). Eliminovať riziko pádu (odborne nadstavená dĺžka bariel, hmotnosť tela niesť viac na horné končatiny, pravidelná kontrola koncov bariel, postupná záťaž dolných končatín, sprevádzať pacienta). Eliminovať riziko vzniku kontraktúr dolnej končatiny (polohovanie, izometrické, pasívne cvičenia, masáž, otužovanie, tepanie).
Bolesť
Hodnotiť charakter, typ a intenzitu bolesti (najväčšia bolesť je 12 až 48 h po operácii), aplikovať ordinované analgetiká pred začatím bolesti (i. v., EK).
Sebaopatera / starostlivosť o ranu
Realizovať hygienickú starostlivosť na lôžku pacienta, sledovať prítomnosť zaparenín, dekubitov. Pahýľ dôkladne umyť vodou mydlom, realizovať masáž chrbta (Menalind, Mentol). Asistovať pri preväze pahýľa (ovínadlá, pruban). Použiť lavážne roztoky na čistenie rany (R 1/1, F 1/1). Aplikovať lokálne antiseptiká, príp. špeciálne obväzové materiály. Minimalizovať riziko infekcie (posúdiť prítomnosť lokálnej infekcie, sčervenanie, opuch, bolesť, teplota, indurácia), zabezpečiť výter z rany na K + C.
Podávanie liekov, infúzie a transfúzie
Hradiť straty telových tekutín infúznymi a transfúznymi prípravkami podľa ordinácie lekára. Aplikovať ATB, antikoagulanciá podľa ordinácie lekára.
Poskytovanie informácii, poučenie a edukácia pacienta
Odporučiť kontakt na sociálnu sestru, komunitnou sestrou z ADOS, ortoprotetika,  spolupracovať s rodinou (odstránenie architektonických bariér), odporučiť pacientovi kožené protézy (prispôsobia sa tvaru pahýľu), návleky. Pomáhať pacientovi pri nácviku sebaobsluhy, zapojiť pacienta do normálneho života, povzbudzovať pacienta v rehabilitačnom procese.
V pooperačnom období je dôležitá protiedémová prevencia eleváciou pahýľa pomocou polohovateľného lôžka. Vyvarovať sa flexii, ktorá vedie k vzniku flekčných kontraktúr.

Tab. 3 Ošetrovateľské diagnózy u pacienta po amputácii dolnej končatiny

Ošetrovateľské diagnóza (NANDA International Taxonómia II)

Oneskorené pooperačné zotavovanie 00100. Súvisiaci faktor: porucha hojenia pahýľa pri insuficiencii cievneho zásobenia alebo chybnej chirurgickej technike

Riziko infekcie 00004. Súvisiaci faktor: hematóm v operačnom pahýle

Neefektívna tkanivová perfúzia (periférna, kardiálna, pulmonálna) 00024

Chronická bolesť 00133, Akútna bolesť 00132

Riziko perioperačného poškodenia 00087

Deficit vedomostí a zručností 00126