Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Manažment perioperačnej starostlivosti v cievnej chirurgii

BIBLIOGRAFICKÉ ODKAZY

ADAMS, B., HAROLD, C., E. 1999. Sestra a akutní stavy od A po Z. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. 488 s. ISBN 80-7169-893-8.
BOHUŠ, O. 1990. Anestéziologické komplikácie. 1. vyd. Martin: Osveta, 1990. 334 s. ISBN 80-217-0114-5.
BOJDOVÁ, E. Žilová trombóza a jej príčiny. [online] 2014 [cit. 2014-11-01] Dostupné na internete: http://www.cievy.sk/?p=134
ČAPOV, I., Weschler, J.  et al. 2001. Drény a jejich využití v chirurgických oborech. 1. vyd. Brno : IDVPZ,  2001. 83 s. ISBN 80-7013-269-8.
DYER, L. E. 1996. Central Venous Catheter, Nursing Care Guidelines. In Annals of Internal Medicine [online] 15. April 1993 [cit. 2006-12-03] Dostupné na internete: http://www.edwards.com/products/cvcquickguide.pdf.htm
GAŠPAREC, P. et al. 2009. Cievne prístupy. 1. vyd. Martin: Osveta, 2009. 240 s. ISBN 978-80-8063-309-7.
GOMOLČÁKOVÁ, V. a kol. 2004. Rámcové procesuálne štandardy ošetrovateľských výkonov. Mimoriadna príloha Zdravotníckych novín č. 21 a časopisu Sestra č. 6. 1. vyd. Bratislava: MZ SR 2004-2006. 44 s. ISSN 1338-0842.
FINDUROVÁ, J. 2010. Nové trendy v konzervatívnej revaskularizačnej liečbe. Univerzitná nemocnica v Martine. 2010. 3 s. Rukopis.
FINDUROVÁ, J. Windischová, A., Ježová, Ľ. 2012. Endovaskulárna liečba AAA (nové trendy v cievnej chirurgii). Univerzitná nemocnica v Martine. 2012. 3 s. Rukopis.
HLINKOVÁ , E. 2004. Kŕčové žily – varices phlebectasiae. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine.  2004. 4 s. Rukopis
HLINKOVÁ, E. 2010. Prevencia tromboembolickej choroby. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine. 2010. 11 s. Rukopis.
KAPOUNOVÁ, G. 2007. Ošetřovatesltví v intenzívní péči. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 352 s. ISBN 978-80-247-1830-9.
KOVAČIČOVÁ, Ľ. Povrchová tromboflebitída. [online] 2014 [cit. 2014-10-29] Dostupné na internete:  http://www.cievy.sk/?p=150
MAĎAR, R.- ŠTETKOVIČOVÁ, M. a kol. 2004. Nemocničné infekcie- vybrané kapitoly. 1. vyd. Banská Bystrica: Agentúra DUMAS, 2004. 141 s. ISBN 80-968999-1-0.
MAĎAR, R.- PODSTATOVÁ, R.- ŘHOŘOVA, J. 2006. Prevence nozokomiálních nákaz v klinickej praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 180 s. ISBN 80-247-1673- 9.
NOVÁK, K., CHUDÁČEK, Z., ČESTMÍR, N. et al. 2001. Infekce v chirurgii. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2001. 225 s. ISBN 80-247-0229-0.
Odporúčaný postup pri kanylácii centrálnych žíl a zavedení centrálnych žilových katétrov u dospelých. 2006. Metodický pokyn SSAIM  [online] 16.11.2006 p. 1-7 [cit.2007-03-09] Dostupné na internete: http://www.ssaim.sk/odporucany_postup_pri_kanylacii_centralnych_zil.doc
OLEJNÍK, J. et al. 2002. Perioperačný manuál chirurga. 1. vyd. Bratislava: Ebner, 2002. 387 s. ISBN 80-968653-2-3.
OLEJNÍK, J. et al. 1999. Perioperačná liečebná starostlivosť. 1. vyd. Bratislava: Ebner, 1999. 234 s. ISBN 80-968184-7-3.
SITÁROVÁ, E., LEPIEŠOVÁ, M. 2003. Návrh štandardu aplikácie liečiv do epidurálneho katétra. Univerzitná nemocnica v Martine. 2003. 2 s. Rukopis.
SLEZÁKOVÁ, L. et al. 2010. Ošetřovatelství v chirurgii I. 1. vyd. Praha: GRADA, 2010. 268 s. ISBN 978-80-247-3129-2.
SLEZÁKOVÁ, L. et al. 2010. Ošetřovatelství v chirurgii II. 1. vyd. Praha: GRADA, 2010. 304 s. ISBN 978-80-247-3129-2.
ŠIDLÍKOVÁ, A. 2013. Edukace dialyzovaných pacientů s arteriovenózní fistulí. Masaryková univerzita, Lekárska fakulta, 2013. 134 s. Diplomová práca.
ŠTEFÁNEKOVÁ, J., FÚROVÁ, A. 2001. Ruptúra aneuryzmy abdominálnej aorty, perioperačná starostlivosť.  Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine. 2001. 3 s. Rukopis.
ŠTEFÁNEKOVÁ, J., FÚROVÁ, A. 2001. Chronická končatinová ischémia u diabetikov, amputácia dolnej končatiny. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine. 2001. 4 s. Rukopis.
ŠTEFÁNEKOVÁ, J., FÚROVÁ, A. 2001. Chronické uzávery tepien, rekonštrukčné výkony (cievny by-pass). Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine.  2001.  3 s. Rukopis.
ŠTEFÁNEKOVÁ, J., FÚROVÁ, A. 2001. Ingvinálna hernia, resekcia, perioperačná starostlivosť. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine.  2001.  4 s. Rukopis.
ŠTVRTINOVÁ, V. et al. 2009. Venózny tromboembolizmus. 2. vyd. Bratislava: Herba, 2009. 240 s. ISBN 978-80-89171-63-7.  
VALENTA, J. et al. 2007. Základy chirurgie. Praha: Galén, 2007, 277 s. ISBN 978-80-7262-403-4.
VOKURKA, S. a kol. 2005. Ošetřovatelské problémy a základy hematoterapie. 1. vyd. Praha: Galen, 2005. 140 s. ISBN 80-7262-299-4.
ZEMAN, M. et al  2003 Chirurgická propedeutika. 2. vyd. Praha : Grada, 2003. 524 s. ISBN 80-7169-705-2.