Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Manažment perioperačnej starostlivosti v cievnej chirurgii


Ľubomíra Ježová

     Ochorenia ciev patria medzi najčastejšie chronické ochorenia v civilizovaných krajinách. Často krát zasahujú pacienta v produktívnom veku a následne vedú k práceneschopnosti, čiastočnej alebo úplnej invalidite. Progresiu cievnych ochorení môže spomaliť správna životospráva, včasná identifikácia a liečba rizikových faktorov.
     V danej kapitole študent získa nové poznatky o metódach intervenčnej rádiológie, ošetrovateľskej starostlivosti pred a po angiografickom vyšetrení, perkutánnej transluminálnej angioplastike, implantácii arteriálneho alebo venózneho stentu, embolizačnej liečbe a lokálnej trombolýze. Ďalej sa venujeme perioperačnej ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s akútnym a chronickým ischemickým syndrómom končatín, špecificky aj po amputácii končatiny, o pacienta s aneuryzmou abdominálnej aorty, varixami dolných končatín, tromboflebitídou a hlbokou žilovou trombózou. Študent má možnosť prehĺbiť si poznatky o ošetrovateľských postupoch pri inzercii a používaní centrálneho venózneho katétra a A-V fistuly.