Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Benígne a malígne ochorenia v urológii.
Manažment ošetrovania pacienta s benígnym a malígnym ochorením v urológii

PLÁNOVANIE PRI OŠETROVANÍ UROLOGICKÝCH PACIENTOV


Na základe diagnostiky problémov pacientov s urologickými diagnózami v rámci plánovania ošetrovateľských postupov stanovíme ciele a ošetrovateľské intervencie.
Ciele
Pacient/rodina:
 • nadobudne pravidelné vyprázdňovanie moču
 • nadobudne správne návyky pri vyprázdňovaní moču
 • dosiahne primeraný objem telesných tekutín
 • predíde strate tekutín / udrží si bilanciu tekutín v rovnováhe
 • nadobudne fyziologický model spánku
 • nadobudne fyziologické vyprázdňovanie močového mechúra počas noci
 • preukáže vyhovujúci stav výživy
 • dosiahne primeraný spôsob príjmu potravy per os
 • preukáže uspokojivú úroveň vedomostí o zložení potravy pri liečbe urolitiázy
 • preukáže sebestačnosť v aktivitách denného života
 • predíde poraneniu, úrazu, pádu
 • dosiahne plynulosť pooperačného zotavovania
 • tkanivová perfúzia obličiek preukáže v normu
 • predíde intolerancii aktivity
 • nadobudne vedomosti o zdravotnom stave, ochorení, prognóze a potrebnej starostlivosti
 • predíde bezmocnosti / odstráni beznádej
 • rodina zvláda zmenenú životnú situáciu
 • obnoví si plnenie roly
 • zlepší si sociálnu interakciu, predíde osamelosti
 • dosiahne zníženie strachu na zvládnuteľnú mieru
 • preukáže aktívne zapojenie sa do liečebného režimu, spolupracuje pri ošetrovateľských činnostiach
 • predíde vzniku infekcie
 • predíde narušeniu integrity kože
 • nadobudne celistvú kožu
 • nadobudne zdravý spôsob života, ktorý bude viesť k jeho prospievaniu
 • nadobudne dôveru vo vlastné schopnosti
 • preukáže stabilitu fyziologických hodnôt telesnej teploty
 • zníži intenzitu bolesti / predíde vzniku bolesti
 • zvláda / predíde príznakom nauzey
 • preukáže schopnosť odpočinúť si, zapojí sa do bežných aktivít
 • obnoví si sexuálnu funkciu do maximálne možnej miery
 • vyrovná sa so zmeneným obrazom svojho tela
 • rodina/komunita prejaví pozitívny prístup k chorému a k liečebnému režimu, prejaví schopnosť postarať sa o jeho rekonvalescenciu
Intervencie sestry
Upokojiť pacienta pri akútnom príjme (renálna kolika), uložiť ho do úľavovej polohy.
Pripraviť pacienta po somatickej i psychickej stránke na vyšetrenia a chirurgické zákroky.
Dôsledne poučiť pacienta o spôsobe zberu moču na vyšetrenie.
Monitorovať a dokumentovať bolesť  - lokalizáciu, intenzitu, trvanie, časový výskyt, verbálne a neverbálne prejavy.
Vyhľadávať príčiny vyvolávajúce alebo zhoršujúce bolesť a aktívne ich odstraňovať.
Použiť vhodné metódy riešenia pacientovej bolesti.
Zabezpečiť tiché a pokojné prostredie. Eliminovať rušivé vplyvy prostredia počas noci.
Zabezpečiť stravu podľa individuálnych potrieb pacienta, zloženie stravy konzultovať podľa potreby s asistentom výživy.
Sledovať stav výživy, viesť pacienta k dodržiavaniu dietetických obmedzení. Kontrolovať hmotnosť pacienta.
Zabezpečiť liečebnú hydratáciu pacienta perorálnu a parenterálnu podľa ordinácie lekára.
Sledovať ukazovatele hydratácie organizmu (turgor kože, vlhkosť slizníc).
Sledovať a zaznamenávať bilanciu tekutín, sledovať a zaznamenávať vzhľad moču.
Sledovať makroskopické prímesi v moči (piesok, kameň) a zaznamenať zmeny.
Odoberať biologický materiál podľa ordinácie lekára. Sledovať a zaznamenávať výsledky.
Dodržiavať všeobecné zásady odberu moču na vyšetrenia pre zabezpečenie signifikatných výsledkov.
Poučiť pacienta o pohybovom režime pri snahe vyplaviť kameň z močových ciest (veľa chodiť a cvičiť).
Poučiť o potrebe piť veľa tekutín pri snahe vyplaviť kameň z močových ciest.
Rešpektovať pacientove individuálne zvyklosti pred uložením do postele.
Pravidelne podávať ordinované lieky, sledovať a zaznamenávať ich účinnosť i vedľajšie účinky.
Posúdiť schopnosť zapájať sa do aktivít denného života, pomáhať pri aktivitách, ktoré pacienta nadmerne vyčerpávajú.
Viesť pacienta k sebaopatere, aby zvládal aktivity denného života. 
Posilňovať adaptačné mechanizmy na toleranciu stresu.
Poskytnúť pacientovi priestor pre zhodnotenie vlastnej situácie, poskytnúť alternatívy.
Zhodnotiť riziko úrazu a pádu so zreteľom na zmeny v pohyblivosti  a silnú bolesť.
Zabezpečiť vhodné kompenzačné pomôcky.
Realizovať opatrenia na prevenciu pádu a úrazu.
Edukovať pacienta alebo rodinu o spôsobe používania a starostlivosti o pomôcky (starostlivosť o permanentný katéter v domácej starostlivosti).
Zabezpečiť správnu polohu pacienta (semi Fowlerova, Fowlerova, drenážna poloha) v pooperačnom období.
Sledovať stav vedomia, monitorovať fyziologické funkcie (telesná teplota, tlak krvi, pulz) v pooperačnom období.
Realizovať ošetrovanie operačnej rany.
Realizovať manažment starostlivosti o trvalé katétre a uzavretý drenážny systém po privezení pacienta z operačnej sály (napojenie katétrov na vložené drenážne systémy, umiestniť  uzavreté systémy pod úroveň postele, kontrolovať každý katéter v pravidelných intervaloch a zaznamenávať produkciu katétra, farbu a množstvo moču. Podľa predpisu lekára zaznamenávať hodinovú diurézu).
Udržiavať čistú posteľnú a osobnú bielizeň ako prevenciu vzniku komplikácií v pooperačnom období.
Sledovať a zaznamenávať prejavy špecifických pooperačných komplikácií.
Zhodnotiť psychický stav pacienta a schopnosť vyrovnať sa so situáciou. Sledovať zmeny v správaní pacienta.
Vytvoriť si s pacientom účinný terapeutický vzťah.
Potláčať stavy úzkosti a strachu častou prítomnosťou sestry pri posteli pacienta.
Poučiť rodinu pacienta o nevyhnutnosti dodržiavania režimových opatrení vyplývajúcich so zdravotného stavu chorého a pooperačného režimu.
Posúdiť výskyt faktorov zvyšujúcich riziko infekcie. Dodržiavať hygienické opatrenia pri realizácii všetkých intervencií na zabránenie vzniku infekcií.
Sledovať vitálne funkcie (telesná teplota, tlak krvi, pulz, vylučovanie moču) dlhodobo pri zavedenom permanentnom katétri.
Pomôcť pacientovi prekonávať pocit menejcennosti. Pozitívne pôsobiť na sebavedomie pacienta.
Zaistiť intimitu prostredia pri ošetrovaní.
Posúdiť schopnosť pacienta prijímať nové informácie a schopnosť vedieť ich použiť.
Posúdiť záujem pacienta a rodiny o informácie, zdôrazniť možné dôsledky nedostatku informácií.
Poskytovať informácie primeraným spôsobom, niekoľkokrát zopakovať, hlavne u starších pacientov. Overiť či informáciám porozumel.
Zaznamenať edukáciu do dokumentácie.
Zapájať rodinu do edukácie. Overiť schopnosť rodiny postarať sa o rekonvalescenciu pacienta.
Poskytnúť pacientovi a rodinným príslušníkom zodpovedajúci edukačný materiál o ochorení.
Vytvoriť kontakt pacienta a jeho rodiny so sociálnym pracovníkom, opatrovateľskou službou, ADOS v prípade potreby starostlivosti o trvalý drenážny systém, resp. permanentný katéter.

     Vo fáze realizácie sestra vykonáva naplánované nezávislé, závislé a súčinné intervencie. Všetky naplánované intervencie musia byť vykonané a zaznamenané v časovo logickej postupnosti spolu s efektom danej činnosti.
     Pri hodnotení plnenia cieľov ošetrovateľského procesu u pacientov s urologickými diagnózami je možné zamerať sa na očakávané výsledky:
Pacient (rodina):
 • je pri príjme na oddelenie uložený na posteľ, zaujíma úľavovú polohu, bolesť je zmiernená
 • hlási zmeny v intenzite, charaktere a lokalizácii bolesti
 • prijíma odporúčané množstvo tekutín, má vyvážený príjem a výdaj tekutín, má vlhké, prekrvené sliznice, turgor kože je primeraný
 • prespí minimálne 3 hodiny bez prebudenia, ráno udáva pocit zníženia únavy
 • postupne predlžuje intervaly spánku v pomere k bdeniu
 • je poučený o zásadách odberu moču na vyšetrenie a dodržiava ich
 • má zabezpečený dohľad sestry, ak nie je schopný uskutočniť správny odber moču
 • má príjem živín zodpovedajúci potrebám organizmu, má zabezpečenú individuálnu diétu a optimálny nutričný stav, má primeranú telesnú hmotnosť prijíma stravu bez komplikácií
 • má primeraný a vyvážený objem telesných tekutín
 • močí pravidelne, bez retencie, v dostatočných dávkach, diuréza zodpovedá množstvu prijatých tekutín, vynaloženej telesnej námahe
 • dodržiava prepísaný pohybový režim a pije dostatok tekutín pri snahe vyplaviť kameň z močových ciest
 • samostatne zvláda realizáciu základných denných činností
 • bezpečne sa presúva z polohy v ľahu do sedu a stoja, pri chôdzi používa vhodné kompenzačné pomôcky, hovorí o pocite bezpečia pri pohybe, vymenuje faktory zvyšujúce riziko pádu  
 • zapája sa do aktivít na oddelení, toleruje záťaž
 • aktívne sa zapája do procesu edukácie, demonštruje pochopenie príčiny ochorenia, zásady predoperačnej prípravy a priebeh pooperačného obdobia, jeho účasti na starostlivosti,   prognózu a aktívne sa zapája do ošetrovateľskej starostlivosti, popisuje opatrenia na prevenciu komplikácií, ktoré uplatní v rekonvalescencii
 • je uložený do správnej polohy po operácii
 • má fyziologické funkcie v bezprostrednom pooperačnom období stabilizované
 • má v norme laboratórne parametre
 • má funkčný drenážny systém. Je bez príznakov jeho narušenia
 • menuje a využíva efektívne stratégie boja s bolesťou, vyjadruje zmiernenie alebo neprítomnosť bolesti
 • v pooperačnom období spolupracuje pri uskutočňovaní aktivít denného života (hygiena, príjem tekutín, stravy)
 • je bez dôkazu infekcie močovej sústavy a iných pooperačných komplikácií
 • adekvátne verbálne alebo neverbálne komunikuje (dáva otázky), demonštruje schopnosť ošetrovať permanentný katéter, sledovať bilanciu tekutín a zaznamenávať hodnoty
 • vyjadruje pocit kontroly nad súčasnou situáciou a ďalším priebehom ochorenia, pozitívne si plánuje svoju budúcnosť
 • rodinní príslušníci akceptujú, podporujú chorého a zapájajú sa do riešenia problémov, má zabezpečený chod domácnosti
 • vyjadruje realistické očakávania
 • zapája sa do spoločenských aktivít, prejavuje záujem o spoločenské dianie
 • vyjadruje psychickú pohodu, nemá somatické prejavy strachu
 • spolupracuje pri ošetrovateľských činnostiach, dodržiava režimové opatrenia
 • má neporušenú kožnú a tkanivovú integritu v okolí drénu resp. katétra
 • má primeraný príjem potravy a tekutín, má primeranú telesnú hmotnosť
 • samostatne vykonáva aktivity denného života
 • akceptuje zmeny obrazu tela bez pocitu menejcennosti, používa vhodné kompenzačné pomôcky
 • menuje  spôsoby prevencie opätovnej tvorby kameňov a príznaky, pri ktorých je potrebné kontaktovať lekára
 • má zabezpečené bezpečné ošetrovanie permanentného katétra v rámci plánovaného prepustenia do domácej starostlivosti.
Sestra vyhodnocuje splnenie cieľov na základe výsledných kritérií stanovených vo fáze plánovania. Porovnáva odpovede pacienta s výslednými kritériami a jasne sa vyjadruje k dosiahnutiu cieľa.
Existujú 3 možné výsledky hodnotenia:
 • cieľ sa splnil - ošetrovateľské činnosti sa môžu ukončiť,
 • cieľ sa splnil čiastočne - pokračovať v ošetrovateľských činnostiach,
 • cieľ sa nesplnil - revidovať databázu údajov, plán je nutné prehodnotiť, modifikovať a navrhnúť pokračovanie v určitých ošetrovateľských činnostiach.