Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Benígne a malígne ochorenia v urológii.
Manažment ošetrovania pacienta s benígnym a malígnym ochorením v urológii

Kazuistika pacienta s tumorom obličky 
Nephrectomia transperitonealis l. dx.

Anamnéza
Na urologickú kliniku bol prijatý pacient, ktorý pri prijatí udáva nutkanie na močenie, dysúriu, urgentné močenie, pričom sa nedokáže vymočiť. Pacient udáva, že krvavý moč mal aj pred dvomi týždňami a pred rokom, ale ,,...vyčistilo sa to samo... ", tak nevyhľadal lekársku pomoc. T.č. sa pacient nevie vymočiť a udáva bolesti krížov. Pri príjme mal pacient realizované SONO a UGT s výsledkom: vpravo dekonfigurovaná oblička, na dolnom póle prítomná 8-10 cm inhomogénna masa. Vľavo oblička bez patologického nálezu, močový mechúr naplnený hladkostenný na spodine prítomný susp. Tumorózny útvar event. koagulum cca 7cm. Po realizácii SONO a UGT vyšetrení sa pacientovi zaviedol permanentný katéter T 22 CH, pričom bolo vypustených 100 ml krvavého moču a následná evakuácia približne 150 ml koagúl.

Z fyzikálneho vyšetrenia:

Pacient má obezitu: výška 188 cm, hmotnosť 112 kg, BMI 31,72.
Fyziologické funkcie má v norme: TK 125/85 Torr, P 74/min., pravidelný,
Dýchanie 17/min., čisté, TT 36,6oC.

Je plne mobilný. Vedomie má jasné.
Močovo-pohlavný systém:
objektívne -
tapottment bilaterálne negatívny, pacient retenčný, zavedený PMK T22CH,
subjektívne -
pacient udáva, že sa nevie vymočiť.
Kostrovo - svalový systém:
objektívne - poloha úľavová, pri bolesti krížov,
subjektívne - pacient udáva pri prijatí bolesti krížov.
Aktivity denného života, v ktorých pacient vykazuje neschopnosť uspokojenia:
Vylučovanie:
objektívne -
má zavedený PMK
subjektívne - močí cez PMK, lebo sa nevedel vymočiť, stolicu má pravidelne každé ráno
Spánok a bdenie:
objektívne - pacient pôsobí unaveným dojmom, v noci sa dobre nevyspal, lebo mal bolesti
subjektívne - pacient sa budí v noci kvôli bolesti (tamponáda MM, dráždenie PK).

Katamnéza
Pacient bol plánovane prijatý na hospitalizáciu pre makroskopickú hematúriu a suspícium z tumoru pravej obličky. Po prijatí zavedený katéter a vypláchnutá tamponáda močového mechúra. Následne zrealizované CT vyšetrenie s nálezom rozsiahleho tumoru pravej obličky a trombom v renálnej artérii siahajúcim do vena cava inferior. Realizované interné predoperačné vyšetrenie so záverom: kardiopulmonálne kompenzovaný, predoperačne bandáž dolných končatín.
Na základe anestéziologického vyšetrenia mu bola deň pred operáciou zaistená krvná konzerva k operácii - 500 ml EM, skontrolovaný tlak krvi 3-krát denne pred operáciou, podaný Fragmin 5000j s.c. a Diazepam 10 mg. p.os večer pred operáciou a podaná klyzma s efektom.
V deň operácie mu bola vykonaná kontrola fyziologických funkcií: TK 130/85 Torr, P: 78/min, TT: 36,7 ºC, podaný Prothazin 50 mg. p. os, FR 1/1 1000ml, zrealizovaná hygienická očista, naložené elastické pančuchy, oholené operačné pole, podaná ATB profylaxia podľa ordinácie lekára (3 dávky každých 8 hod. Augmentin 1,2 gr i.v.). Následne bol pacient prevezený na operačnú sálu, kde mu bol vykonaný operačný zákrok: Nephrectomia transperitonealis l. dx. v celkovej anestéze.

Analýza
Pacient vyjadril počas predoperačnej prípravy obavy z operácie, anestézie a aj obavy zo samotnej drenáže, ktorú po operácii bude mať. V rámci predoperačnej prípravy mu bola primeraným spôsobom vysvetlená manipulácia s drenážou, pooperačná rehabilitácia (zmena polohy, vstávanie z postele, líhanie si do postele) ako aj dôležitosť včasnej pooperačnej rehabilitácie. Rozhovor s pacientom bol zameraný tiež na predoperačnú prípravu pacienta. Pacientovi bola vysvetlená dôležitosť jednotlivých krokov predoperačnej prípravy (holenie operačného poľa, podávanie klyzmy, premedikácia, bandáž dolných končatín v deň operácie).
V rámci bezprostrednej pooperačnej starostlivosti bol pacient poučený o nutnosti hlásenia pooperačnej bolesti a každej zmeny súvisiacej s bolesťou, ako aj o určení lokalizácie, druhu, trvania, stupňa intenzity a vyvolávajúcej príčine, o spôsoboch a technikách na predchádzanie bolesti. Bola mu podaná ordinovaná analgetická intravenózna terapia. Pacientovi bola v pravidelných intervaloch kontrolované krytie operačnej rany a drenáž. Krytie operačnej rany spočiatku mierne presakovalo cca 3x2 cm, o čom bol informovaný lekár. Zároveň sa sledovala funkčnosť a produkcia drenážnych systémov - PMK bol funkčný, retroperitoneálny drén, z ktorého bola produkcia krvavého obsahu v množstve cca 150 ml/2 hodiny, o čom bol informovaný lekár.
Pacientovi bola priebežne podávaná ordinovaná infúzna terapia, vykonávaná kontrola fyziologických funkcií a bilancie tekutín. Pacient mal urobenú špeciálnu starostlivosť o dutinu ústnu bóraxglycerínom, turgor kože bol primeraný.
V 1. pooperačný deň pacient bol rehabilitovaný, samostatne vykonával aktivity denného života. PMK bol na základe ordinácie lekára vytiahnutý. Retroperitoneálny drén ponechaný - produkcia za 24 hodín bola 12 ml.
V 3. pooperačný deň produkcia do retroperitoneálneho drénu za 24 hodín bola 3 ml. Lekárom bola vykonaný preväz operačnej rany, toaleta operačnej rany a následné vybratie retroperitoneálneho drénu.

Diskusia
U pacienta sa vykonala radikálna nefrektómia, ktorá je veľkým narušením integrity chorého. Pacienti sa mnohokrát stavajú negatívne k daným liečebným postupom a odmietajú ich. No po dôkladnom rozhovore sa predsa len väčšina pacientov rozhodne pre vykonanie operačného zákroku. Nejde to však z minúty na minútu, ale sú to aj dni a hlavne noci, kedy pacient uvažuje len o svojej chorobe, následkoch, liečbe. 

Záver
Pacienti s onkologickým ochorením netrpia len fyzicky bolesťou, ale denne bojujú aj so strachom, beznádejou a sociálnymi problémami. Už samotný vstup pacienta do nemocnice mení jeho duševný stav. Často s veľkými obavami klope na dvere ambulancie. Potrebuje a čaká povzbudenie, úsmev, milý pohľad, stisk ruky, najmä ak sa dozvie o onkologickom ochorení. Pravdivá a vhodným spôsobom podaná informácia, vytvorenie terapeutického vzťahu zdravotnícky pracovník - pacient, rozhoduje o dôvere pacienta voči ošetrujúcim, ktorá je tak veľmi potrebná pre ďalšiu spoluprácu na liečebnom procese.