Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Náhle príhody brušné
(zápalové, ileózne a krvácanie z tráviaceho traktu)

KLINICKÝ OBRAZ KRVÁCANIA

     Najčastejšími príznakmi krvácania z horného tráviaceho traktu sú hemateméza a melaneméza (zvracanie kávovej usadeniny), tie sú často sprevádzané peranálnym odchodom rôzne natrávenej krvi, či už vo forme hematochézie alebo melény. Masívne krvácanie zo žalúdka sa prejaví zvracaním jasnočervenej krvi, často s prímesou koagúl, neskôr sa prejaví melénou. Miernejšie krvácanie zo žalúdka sa prejaví zvracaním tmavohnedého obsahu, charakteru kávovej usadeniny, čo je dôsledok pôsobenia kyslej žalúdočnej šťavy. Prejavy krvácania z dvanástnika sú tak isto závislé na závažnosti krvácania. Mierne krvácanie spôsobuje zafarbenie vyvráteného obsahu na farbu kávovej usadeniny, masívne krvácanie sa prejavuje zvracaním tmavočervenej krvi s koagulami, pričom spravidla pri oboch je prítomná aj meléna. Hematochézia je odchod mierne natrávenej krvi cez análny otvor samostatne, alebo spolu so stolicou. Najčastejšie je prejavom krvácania z dolnej časti tráviacej rúry, avšak za určitých podmienok sa môže vyskytnúť aj pri krvácaní z horného GIT-u (napr. pri urýchlenej pasáž krvi GIT-om vyvolanej masívnym krvácaním, alebo skrátený čas prechodu krvi tráviacim traktom spôsobený krátkou tráviacou rúrou po resekčných výkonoch na GIT-e v minulosti). Krv z horného GIT-u je krátko v kontakte s tráviacimi šťavami, črevnými baktériami a nestihne sa preto zmeniť až na melénu. Meléna je čierna, dechtovitá, silne páchnuca stolica. Diferenciálne diagnosticky treba odlíšiť čiernu stolicu spôsobenú príjmom určitých druhov potravy (napr. čučoriedky, cvikla, strava pripravená z vnútorností zvierat a i.) a takisto pátrať po príjme preparátov železa. Príznaky sú zhrnuté v tab. 3.

Tab. 3 Príznaky nevarikózneho krvácania z horného gastrointestinálneho traktu
Hemateméza 
Meléna  
Hematochézia
buď hematochézia alebo meléna
Synkopa 
Presynkopa
40 - 50 %
70 - 80 %
15 - 20 %
90 - 98 %
14.4 %
43.2 %

symptómy 30 dní pred prijatím do nemocnice 
dyspepsia
epigastrická bolesť 
pyróza
difúzna abdominálna bolesť
dysfágia
strata hmotnosti
žltačka
18 %
41 %
21 %
10 %
5 %
12 %
5.2 %

(Zdroj: Al-Assi et al., 1996)

     Okrem spomínaných príznakov zo strany gastrointestinálneho traktu, klinický obraz doplňujú príznaky, ktoré závisia od závažnosti krvnej straty, dĺžky trvania krvácania, charakteru základného ochorenia, celkového zdravotného stavu, fyzickej kondície, kompenzačných možností organizmu. Pri chronických menších stratách dochádza postupne k rozvoju rôzne závažnej anémie. Náhla, väčšia krvná strata sa prejaví akútnym anemickým syndrómom, ktorého známkami sú: bledosť, slabosť, posturálna hypotenzia, vertigo, tachykardia a dyspnoe. Pri masívnej náhlej strate krvi dochádza k prejavom hemoragického šokuhypotenzii, tachykardii, zníženiu systolicko-diastolickej tlakovej amplitúdy a známkam centralizácie obehu. Šok sa prejaví tachykardiou (pulz ≥ 100) a/alebo hypotenziou (systolický krvný tlak < 100). Celkové príznaky závisia od veľkosti krvnej straty. Pre hodnotenie závažnosti krvnej straty sú dôležité anamnestické údaje, subjektívne symptómy a objektívne príznaky. Podľa krvnej straty a príznakov rozlišujeme niekoľko štádií šoku, ktoré prehľadne zobrazuje tab. 4.

Tab. 4  Štádiá šoku

1.štádium 
2. štádium 3. štádium
4. štádium
strata krvi (ml) 
< 750
750 – 1500
1500 – 2000
> 2000
strata krvi (% objemu)
< 15 % 15 – 30 %
30 – 40 % > 40 %
frekvencia srdca < 100
> 100 
> 120 > 140
krvný tlak
normálny
normálny znížený
znížený
frekvencia dýchania normálna/
zvýšená
znížená znížená 
znížená
diuréza (ml/hod)
> 35
30 – 40
20 – 30
14 – 20
CNS/mentálny stav
mierne anxiózny stredne anxiózny 
anxiózny, zmätený
zmätený, letargický
náhrada objemu, pravidlo 3 za 1
kryštaloidy
kryštaloidy kryštaloidy
a krv
kryštaloidy
a krv
(Zdroj: Bornman et al., 1985)

Kritériami závažného krvácania z gastrointestinálneho traktu sú:
systolický tlak pod 100 mmHg
nízka amplitúda systolického a diastolického tlaku
hemoglobín pod 80g/l
diuréza pod 40 ml/h
CVT pod 5cm H2O
tachykardia, tachypnoe
stabilizácia cirkulácie si vyžaduje 1500 – 2000 ml krvi