Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Manažment perioperačnej starostlivosti v neurochirurgii

OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA S PORANENÍM
CHRBTICE A MIECHY


 
    
     Poranenia chrbtice tvoria približne 5 % z celkového počtu úrazov. Ich závažnosť súvisí predovšetkým s možnosťou poranenia nervových štruktúr, t.j. miechy a odstupujúcich miechových koreňov. Poranenia miechy vznikajú najčastejšie súčasne s poranením chrbtice, menej často môže byť miecha poškodená aj pri zjavne neporanenej chrbtici. Najčastejšie dochádza k poraneniam krčného úseku miechy (asi v 40 %), a to najviac v segmente C5  C6. Nasledujú poranenia hrudnej chrbtice a relatívne najmenej časté je poranenie bedrového úseku chrbtice. Poranenie nervových štruktúr je spôsobené buď priamo posunom stavcových tiel alebo úlomkami stavcových tiel a oblúkov. Najviac úrazov chrbtice vzniká pri dopravných nehodách a športových činnostiach. Úrazy postihujú väčšinou mladých ľudí a často krát majú ireverzibilné následky (Tichý, 2011, s. 309  310).
     Riziko poranenia miechy je vysoké v prípadoch, ak sa pri mechanizme úrazu uplatnili nárazy rýchlosťou nad 60 km/h, pády z výšky väčšej, ako je výška tela, hyperflexia a hyperextenzia krku (napr. pri údere do hlavy pri boxe, topenie po skokoch do vody a i.), motocyklové úrazy, náraz auta do chodca alebo cyklistu a postihnutí pri autonehodách s prevrátením vozidla, či vymrštením postihnutého z vozidla (Seidl, Obenberger, 2004, s. 355). Pri hyperextenzii je krk extrémne zaklonený a vzniká oblúk, ktorý napína miechu oproti kostiam a vyvoláva pomliaždenie a ischémiu. K takémuto poraneniu dochádza najčastejšie na úrovni C4 a C5. Pri hyperflexii vzniká podobné postihnutie z prílišného ohnutia krku smerom dopredu.
     Poranenie chrbtice je teda poškodenie jedného alebo viacerých stavcov (luxácia, zlomenina tela alebo oblúka, alebo kombinácia luxácie a zlomeniny), poškodenie väziva a fixačného svalového korzetu. Poranenie miechy je poškodenie miechovej časti CNS úrazovým mechanizmom (fraktúry, penetrujúce poranenia úlomkami kostí, bodnými a strelnými poraneniami) samostatne, alebo spolu s poranením chrbtice. Poranenie miechy môže byť primárne (mechanické poškodenie otrasom, natrhnutím, preseknutím, stlačením alebo nepriamo extradurálnymi procesmi - hematómom, nádorom, metastázou a i.) alebo sekundárne, ktoré vzniká následkom narušenia cievneho zásobenia poranením artérií, trombózou, alebo hypoperfúziou a hypoxiou pri šoku (Dobiáš, 2008, s. 537).
     Poranenia miechy možno klasifikovať ako komóciu miechy, neúplné syndrómy miechového poškodenia a syndróm úplného prerušenia miechy. Úplné, resp. kompletné poranenia (lézie) spôsobujú úplnú stratu neurologických funkcií pod úrovňou poranenia (prehľad rôznych foriem funkčných poškodení súvisiacich s úplnou léziou miechy na rôznych úrovniach uvádzame v tab. 3 ).
     Neúplné, resp. inkompletné miechové lézie sú charakteristické rôznym rozsahom straty motorických a senzorických funkcií. Existuje viacero typov, resp. syndrómov pri neúplných poraneniach miechy. Patrí tu syndróm pri centrálnom miechovom poranení, predný miechový syndróm, zadný miechový syndróm a Brown – Séquardov syndróm (Tichý, 2011, s. 310; Hickey, 2009 s. 425).

Ošetrovateľské posúdenie
 
     Klinický obraz pri poraneniach chrbtice a miechy je rôzny, od prakticky žiadneho nálezu, až po ochrnutie všetkých končatín vrátane dychovej insuficiencie pri vysokých miechových poraneniach. Pri podozrení na úraz chrbtice je dôležité nepodceňovať riziko možného poškodenia aj pri negatívnom neurologickom náleze. Pacienti udávajú bolestivosť v rôznych segmentoch chrbtice, niekedy sú prítomné viditeľné podkožné hematómy alebo môže byť prítomný aj na pohmat evidentný defekt medzi tŕňovými výbežkami stavcov. Väčšie lézie sú vyjadrené rôznym stupňom porúch citlivosti a motoriky v jednotlivých segmentoch (Tichý, 2011, s. 310). Výsledný obraz spinálneho poškodenia je zložený z primárneho mechanického poškodenia a následných autodeštrukčných procesov v prvých 4 h po inzulte. Vzniká enzymaticko-biochemické poškodenie zvýšením aktivity cytokinínov a proteáz. Aktivované leukocyty poškodzujú endoteliálne bunky uvoľnením mediátorov zápalu a tvorbou voľných kyslíkových radikálov. Poranenia miechy sú dynamické procesy a plný rozsah poranenia sa môže ukázať až po určitom čase. Inkompletná lézia môže prejsť do kompletnej a zvyčajne sa rozsah poranenia zväčší o jeden až dva segmenty nad úvodnú úroveň v priebehu hodín a dní (Dobiáš, 2008, s. 537).
     Podľa výšky poranenia sa v súvislosti s motorikou rozlišujú nasledujúce klinické obrazy miechovej lézie (Wendsche et al, 2009):

Pentaplégia Vzniká pri prerušení krčnej miechy nad segmentom C4. Prítomné je ochrnutie všetkých končatín vrátane bránice a ochrnutie trupového a brušného svalstva.
Kvadruplégia Vzniká pri prerušení krčnej miechy v rozsahu segmentov C5-Th1. Sú postihnuté všetky štyri končatiny. Rozsah zvyšnej funkcie rúk je determinovaný výškou poraneného segmentu.
Kvadruparéza Vzniká pri neúplnom poškodení krčnej miechy, kedy sú poškodené všetky štyri končatiny. Časť funkcie miechy pod úrovňou poškodenia je  zachovaná
Paraplégia
Vzniká ako dôsledok úplnej miechovej lézie pod segmentom C8. Vysoká paraplégia vzniká pri poranení hornej časti hrudnej miechy. Manifestuje sa čiastočnou stratou pohyblivosti trupu a úplnou stratou hybnosti dolných končatín. Dýchanie a kašeľ môžu byť čiastočne obmedzené, citlivosť je zachovaná od hrudníka smerom nahor, ale chýba na bruchu a dolných končatinách. Nízka paraplégia vzniká poškodením miechy v oblasti dolnej časti chrbta. Prejavuje sa úplnou alebo čiastočnou stratou hybnosti na dolných končatinách so zachovanou citlivosťou od brucha smerom kraniálne a čiastočne zachovanou citlivosťou na dolných končatinách.
Paraparéza Je dôsledkom neúplného poranenia miechy pod miechovým segmentom C8.

Pri posúdení pacienta s úrazom chrbtice a miechy sa sestra zameriava na nasledovné príznaky:
  • lokálnu bolestivosť, deformity, hematómy, vyklenutie v oblasti tŕňových výbežkov, svalové spazmy, opuch,
  • chabú obrnu kostrového svalstva pod úrovňou poranenia,
  • stratu spinálnych reflexov na úrovni poranenia (v priebehu obdobia spinálneho šoku môžu vymiznúť všetky reflexy pod úrovňou poranenia),
  • stratu vnímania bolesti, teploty a dotyku pod úrovňou poranenia,
  • hyperaktívne spinálne reflexy pod úrovňou poranenia (po odznení spinálneho šoku),
  • stratu vnímania somatických a viscerálnych vnemov pod úrovňou poranenia,
  • vymiznutie potenia pod úrovňou poranenia,
  • funkčnú poruchu močového mechúra a čriev,
  • zmeny v hodnotách fyziologických funkcií v zmysle hypotenzie, bradykardie, hypotermie (Adams, Harold, 1999, s. 277; Rudinský, 2005, s. 74).
     Komplexná terapia miechových lézií má za ciele maximalizovať zlepšenie neurologického deficitu, stabilizáciu chrbtice a včasnú mobilizáciu pacienta s intenzívnou rehabilitáciou (Seidl, Obenberger, 2004, s. 342). Dosiahnutie týchto cieľov vyžaduje logický manažment liečby spinálneho pacienta, ktorý sa začína už v prednemocničnej fáze, pokračuje procesom akútneho manažmentu pacienta a rádiodiagnostiky a v neposlednom rade fázou konzervatívnej alebo chirurgickej liečby.  Manažment pacienta s poranením chrbtice a miechy zahájený už na mieste úrazu často determinuje ďalší vývoj poranenia. Primárnym cieľom je vyšetrenie pacienta, zhodnotenie jeho stavu a pochopenie mechanizmu úrazu. Nasleduje adekvátna imobilizácia pacienta a šetrný transport do zdravotníckeho zariadenia. Prioritou pri všetkých poraneniach je obnovenie resp. stabilizácia základných životných funkcií, ktoré determinujú prípadné sekundárne zmeny ako aj následnú liečbu pacienta. Základom úrazového manažmentu je obnovenie priechodnosti dýchacích ciest a zachovanie alebo obnovenie dýchania. V prípade, že pacient je v bezvedomí, je nevyhnutná intubácia pacienta. Intubácia je nevyhnutná aj u poranení miechy, ktoré vedú k ochrnutiu interkostálneho svalstva, a tým aj k ventilačnej nedostatočnosti. Pri intubácii je najdôležitejšie zachovať neutrálnu polohu krku resp. hlavy. Ďalším krokom je zabezpečenie intravenózneho prístupu a adekvátnej cirkulácie. Hypotenzia môže byť vyvolaná v dôsledku krvných strát pri pridružených poraneniach (polytrauma), alebo ako dôsledok vazomotorickej paralýzy následkom poranenia miechy. Viacej ako 60 % zranených s poranením miechy má poškodenie aj iných orgánov. Vo väčšine prípadov je to poranenie hlavy (15 %), poranenie hrudníka a pľúc (10 %) a poranenie brucha (5%). Poranenie miechy samotnej napr. pri vysokej cervikálnej lézii, spojenej s prerušením descendetných sympatikových dráh, vedie k strate vazomotorického tonusu a následnej hypotenzii, čo označujeme pojmom neurogénny šok (Rudinský, 2005, s. 69). Neurogénny šok je charakterizovaný hemodynamickou triádou hypotenzie, bradykardie a periférnej vazodilatácie pri akútnom poranení miechy, hlavne od segmentu Th6 vyššie. Spinálny šok je prechodná fyziologická depresia senzorických a motorických funkcií spojená s poruchou autonómnej inervácie bezprostredne po úraze (Dobiáš, 2008, s. 537).
     Pacient s poranením miechy potrebuje okamžitú kvalifikovanú pomoc a komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť v celom priebehu vývoja zdravotného stavu. Pri poraneniach miechy dochádza k opuchu a krvácaniu, čoho dôsledkom je hypoxia a nekróza  v mieste lézie. Tento proces trvá asi 48 h. Miecha môže byť opuchnutá až po dobu jedného týždňa po úraze. Počas celého tohto obdobia pacient vyžaduje maximálnu starostlivosť, až kým sa definitívne ozrejmí rozsah poškodenia (Adams, Harold, 1999, s. 277).

Oblasti ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s poranením chrbtice a miechy – úlohy sestry v akútnej starostlivosti

     V rámci akútnej starostlivosti o pacienta po úraze chrbtice a miechy sa sestra zameriava na nasledovné intervencie (Adams, Harold, 1999, s. 277- 279):

udržiavanie vhodnej polohy pacienta

udržiavanie priechodnosti dýchacích ciest, zabezpečenie optimálnej ventilácie

monitoring vitálnych funkcií

orientačné neurologické vyšetrenie

zabezpečenie ordinovaných diagnostických a laboratórnych vyšetrení

zaistenie adekvátneho venózneho prístupu a podávanie liečby podľa ordinácie lekára

príprava pacienta na operačný zákrok, resp. na iné terapeutické konzervatívne metódy


Udržiavanie vhodnej polohy pacienta
     Zahŕňa nutnosť pacienta imobilizovať. V prípade, ak je potrebné s pacientom hýbať, je nevyhnutné, aby bola chrbtica vždy rovno, t.j. v priamke. Pri akejkoľvek manipulácii sa snažíme zabrániť flexii, extenzii a rotácii krku.

Udržiavanie priechodnosti dýchacích ciest, zabezpečenie optimálnej ventilácie
     Sestra v pravidelných intervaloch posudzuje aspekty dýchania. V prípade, ak poranenie postihuje krčnú miechu, je potrebné predpokladať, že pacient nebude schopný dostatočnej spontánnej ventilácie a nastane potreba pacienta intubovať a napojiť na umelú pľúcnu ventiláciu. Pri úplnom prerušení miechy na úrovni C4 a vyššie dochádza k strate inervácie bránice a pacient je odkázaný na trvalú umelú pľúcnu ventiláciu. Pacientovi kontinuálne monitorujeme saturáciu hemoglobínu kyslíkom pomocou pulznej oxymetrie a hodnôt arteriálnych krvných plynov. V prípade potreby podávame pacientovi kyslík.

Upozornenie
Pri postihnutí krčnej chrbtice sa nesmie pacientovi zakláňať krk!


Monitoring vitálnych funkcií
     Sestra v pravidelných intervaloch monitoruje hodnoty vitálnych funkcií. Špeciálne sa zameriavame na včasnú detekciu bradykardie a hypotenzie. Pacientovi kontinuálne monitoruje srdcovú činnosť, nakoľko je predpoklad prítomnosti porúch srdcového rytmu v dôsledku hypoxémie.

Orientačné neurologické vyšetrenie
     U pacienta je potrebné realizovať v pravidelných intervaloch posúdenie neurologického stavu, vrátane vyšetrenia motorických a senzorických funkcií. Všetky zistené zmeny sestra dokumentuje.

Zabezpečenie ordinovaných diagnostických a laboratórnych vyšetrení
     Podľa ordinácie lekára sestra zabezpečí transport pacienta na diagnostické pracovisko za účelom zistenia rozsahu poškodení (MR, CT, RTG), realizuje odbery biologického materiálu na ordinované vyšetrenia a v spolupráci s ďalšími členmi tímu realizuje ďalšie potrebné intervencie.

Zaistenie adekvátneho venózneho prístupu a podávanie liečby podľa ordinácie lekára
     Okrem podávania iných liečiv sa sestra musí pripraviť na podávanie vysokých dávok metylprednizolónu (Solumedrol). Podávanie kortikosteroidov vo včasnom období po úraze zlepšuje návrat neurologických funkcií. Podľa výsledkov štúdie NASCIS III (National Acute Spinal Cord Injury Study), má byť methyprednisolon podaný hneď po stanovení neurologického deficitu. Najneskôr do 3 h po úraze má byť podaný bolus methylprednisolonu v dávke 30 mg/kg hmotnosti pacienta a nasledujúcich 24 h kontinuálne podávaný 5,4 mg/kg/hod intravenózne. Ak methylprednisolon bol podaný v čase 3 – 8 h po úraze, pokračujeme po podaní bolusovej dávky v kontinuálnej infúzii ďalších 48 h (Rudinský, 2005, s. 76).

Príprava pacienta na operačný zákrok, resp. na iné terapeutické konzervatívne metódy
     Po realizácii zobrazovacích vyšetrovacích metód sa čo najskôr pristupuje k operačnej urgentnej stabilizácii chrbtice. Prvotnú imobilizáciu a obnovenie pôvodného tvaru chrbtice možno dosiahnuť aj klasickou skeletálnou trakciou. Na tento účel sa používajú rôzne typy svoriek (napr. Crutchfield, Tischler) a halo - fixačných zariadení, tzv. HALO – trakcií. Svorky majú dvojbodové uchytenie, hroty sú umiestnené do temporálnej oblasti približne nad okraj ušnice. HALO - trakcie vyžadujú viacbodové uchytenie, aby došlo k rovnomernému rozloženiu síl pôsobiacich na lebečné kosti. Kontraindikáciou použitia HALO-trakcie sú impresívne a kominutívne zlomeniny lebky, rozsiahle lacerácie skalpu a nevyhnutnosť urgentnej kraniotómie pri vnútrolebečnom krvácaní (Rudinský, 2005, s. 76). V súčasnosti je naloženie HALO - fixačného zariadenia buď dočasným prostriedkom pred operačným výkonom alebo metódou voľby pri vybraných indikáciách, ako sú napr. fraktúry atlasu, viacúrovňové instabilné poranenia, chirurgicky neriešiteľné instabilné poranenia, zlyhanie operačnej stabilizácie pre komplikácie a pod.

Vybrané oblasti ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s poranením chrbtice a miechy - úlohy sestry v rámci následnej starostlivosti

     Starostlivosť o pacienta po úraze a miechy je veľmi náročná a vyžaduje multidisciplinárnu spoluprácu. Okrem neurochirurga a tímu sestier sa na komplexnej starostlivosti o takto postihnutého jednotlivca podieľa aj fyzioterapeut, psychológ, psychiater, sociálny pracovník, členovia rodiny a i. V nasledujúcom učebnom texte sa zameriavame na vybrané oblasti, ktoré sú integrálnou súčasťou ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta po úraze chrbtice a miechy, resp. ich manažment je doménou sestry.

Užitočné odkazy:
http://www.nrckovacova.sk/
http://www.czepa.cz/
http://www.npuap.org/
http://www.spinalinjury101.org/