Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Perioperačné psychické poruchy

Úloha 1
Porovnajte symptomatológiu v 3. a 4. klinickom štádiu hepatálnej encefalopatie. 

Úloha 2
Popíšte klinické symptómy manického a depresívneho syndrómu v rámci tzv. postkontúzneho syndrómu. Identifikujte rozdiely v klinickom obraze obidvoch syndrómov.

Úloha 3 
V texte vyhľadajte ako je v literatúre tiež označovaná adaptačná porucha, a k akým poruchám patrí. Identifikujte príčiny jej vzniku. Vymenujte klinické príznaky charakteristické pre adaptačnú poruchu.