Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Perioperačné psychické poruchy

PSYCHICKÉ PORUCHY PRI ÚRAZE HLAVY

    Psychické poruchy súvisiace s traumou sa vyskytujú takmer u všetkých pacientov. Počet pacientov s uvedenými problémami sa zvyšuje v závislosti od závažnosti poranenia. Ťažké poranenia mozgu postihujú väčšinou mozgové tkanivo difúzne s akcentáciou v určitých oblastiach. Pacienti s difúznym poranením majú častejšie následky ako pri fokálnom  poranení. Voči traumatickému poškodeniu sú veľmi vulnerabilné frontálne, subkortikálne a limbické štruktúry mozgu. Pri ich poškodení vznikajú poruchy afektov, kognitívnych funkcií, správania, motoriky a zmeny osobnosti.    

    Pri úrazoch hlavy sa môžu vyskytnúť neuropsychiatrické poruchy, akými sú depresia, amnestická porucha, delírium, demencia, ktoré sa môžu manifestovať v akútnom alebo chronickom štádiu po prekonaní úrazu. V poúrazovom období sa môže vyskytovať epilepsia (tzv. posttraumatická epilepsia) a môže sa rozvinúť obraz demencie.

     V akútnom a chronickom štádiu po úraze hlavy sa vyskytujú rôzne psychopatologické príznaky. Najčastejšie sú prítomné poruchy pamäti, pozornosti, reči a správania. Časový úsek 6-12 mesiacov po traume sa považuje za obdobie, počas ktorého môže dôjsť k remisii prítomných príznakov. Ak sa niektoré z príznakov, napr. kognitívne poruchy, poruchy osobnosti vyskytujú dlhšie ako 12 mesiacov, je tu vysoká pravdepodobnosť, že nadobudnú trvalý charakter. V akútnom štádiu sa vyskytujú poruchy vedomia, ktoré prechádzajú z kvantitatívnych porúch do kvalitatívnych. V priebehu odznievania poruchy vedomia sa môžu prechodne manifestovať rôzne psychopatologické syndrómy, ako depresívny, manický, katatónny, amnestický a posttraumatická amnézia. Príznaky sa objavujú náhle, akútne, pričom ďalší priebeh je veľmi kolísavý. Amnézia u pacientov s úrazom hlavy môže byť anterográdna (posttraumatická) alebo retrográdna (pretraumatická), ktorej dĺžka prítomnosti trvania koreluje v závislosti od poškodenia mozgu. Amnézia retrográdna súvisí s dlhodobou pamäťou, preto si pacient nedokáže spomenúť na udalosti, zážitky a časový úsek bezprostredne pred traumou, a dokonca ani vtedy, ak majú pre pacienta emočný náboj. Amnézia anterográdna má súvislosť s krátkodobou pamäťou, preto si pacient nedokáže vybaviť udalosti súvisiace s úrazovým dejom a má problém zapamätávať si udalosti, ktoré sa odohrali až po vzniku poškodenia vzniknutého následkom traumy. Pacient má problém sústrediť sa a učiť sa nové informácie, zakódovať si ich a uložiť si ich/zapamätať a vybaviť. Pamäť býva u pacientov po úraze mozgu zhoršená aj v dôsledku zhoršenej pozornosti a poruchy koncentrácie.   

     V chronickom štádiu sa môžu rozvíjať rôzne psychopatologické obrazy, ktoré s inými príznakmi z okruhu neurologických  a vegetatívnych tvoria tzv. postkontúzny syndróm. Súbor klinických príznakov v rámci psychopatológie reprezentuje niekoľko syndrómov, ako depresívny, manický, dementný, dezinhibičný, organický psychosyndróm (tab. 7) a zmeny osobnosti (pseudopsychopatia). Depresívny a manický syndróm u chirurgických pacientov predstavujú sekundárnu depresiu a mániu. Vznik a rozvoj depresívneho syndrómu v priebehu jedného roka po traume častejšie súvisí s poškodením parietálneho a frontálneho laloka pravej mozgovej hemisféry. Depresia prítomná do 1 mesiaca po traume súvisí s ľavostranným poškodením bazálnych ganglií a dorzálnej časti frontálneho laloka. Mánia sa môže rozvinúť v priebehu prvého roka po traume. Pri rozvoji psychoorganického syndrómu zohráva dôležitú úlohu rozsah a závažnosť poškodenia mozgu. Jednotlivé príznaky charakteristické pre uvedený syndróm sú reverzibilné len do určitej miery, a to v závislosti od premorbidnej osobnosti, veku pacienta a závažnosti traumy. Organický psychosyndróm sa môže pri rozsiahlom poškodení mozgu rozvinúť do demencie.  V dôsledku úrazu môže dôjsť k rozvoju postraumatických porúch správania. Môže byť prítomná napr. podráždenosť, impulzivita, zvýšená afektivita, úzkostlivosť, apatia, nezáujem o sociálne okolie, stereotypné vzorce správania. Príznaky naberajú na intenzite okolo prvého roku od úrazu a môžu pretrvávať aj niekoľko rokov. 

     Pseudopsychopatia, tiež v literatúre označovaná ako pretrvávajúce zmeny osobnosti môže byť sprievodným alebo reziduálnym prejavov poškodenia mozgu. Ide predovšetkým o zmeny v oblasti emotivity, impulzov a pudov. Zmenenú osobnosť charakterizuje znížená schopnosť vydržať a vytrvať v jednej činnosti, labilita nálady, dráždivosť, agresivita, zmenené sexuálne správanie (prevaha násilia). Jednotlivci sú rizikoví pre abúzus alkoholu, nikotinizmus, užívanie drog a iné formy rizikového a antisociálneho správania, napr. vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, promiskuita, krádeže, výtržníctvo. V protipóle sa môžu vyskytovať apatia, abúlia, nezáujem o seba, svoje okolie a vyhýbanie sa sociálnym kontaktom až sociálna izolácia. Zo strany rodinných príslušníkov sa môžeme niekedy stretnúť s vyjadrením, „je to niekto úplne iný, ako pred úrazom“, „je to iný človek akého som poznal predtým,ako sa mu to stalo“ .          

     Postraumatická epilepsia postihuje asi 5 % pacientov po kraniocerebrálnych traumách (otvorených, zatvorených). Z hľadiska časového intervalu výskytu po úraze hlavy odborná literatúra uvádza okamžitú, včasnú a neskorú. Okamžité záchvaty sa objavujú ešte počas traumy alebo po traume v priebehu prvých 24 hodín. Až u 50 % všetkých pacientov po kraniocerebrálnom poranení sa vyskytuje v priebehu prvých 24 hodín po úraze. Včasná sa môže objaviť v priebehu prvých 1-7 dní/prvého týždňa od vzniku úrazu. Neskorá sa objaví po 3 mesiacoch od prekonania úrazu. Najčastejšími predisponujúcim faktormi sú vek nad 65 rokov, kontúzia (contusio cerebri), subdurálny hematóm, fraktúra lebky, súčasne v terajšom ochorení porucha vedomia. U pacienta sa môžu vyskytovať fokálne aj generalizované epileptické záchvaty. 
 
Tab. 7  Syndrómy charakterizujúce postkontúzny syndróm  
 
syndrómy oblasť poškodenia mozgu klinické prejavy
depresívny parietálny lalok
frontálny lalok
bazálne gangliá
somatické príznaky:
poruchy spánku - opakované prebúdzanie počas noci, skoré ranné budenie (okolo 02-03.00 hod.), problémy so zaspávaním
zmeny výživy- nechutenstvo, pocit ťažoby na žalúdku, nevoľnosť, nauzea, vracanie (ojedinele)
bolesti, napr. hlavy, brucha/žalúdka
nezáujem o úpravu zovňajšku, napr. umyť sa, oholiť sa
psychické príznaky:
nálada - depresívna, skleslá, smutná
úzkosť
verbalizácia prežívania vnútorného napätia 
nedostatok až chýbanie energie (anenergia)
znížená psychomotorická aktivita
zhoršená pozornosť
pesimizmus, chýbanie plánov do budúcnosti 
verbalizácia beznádeje, bezmocnosti
neschopnosť tešiť sa, prežívať radosť (anhedónia)
chýbanie vôle realizovať niečo (abúlia)
pocity viny
suicidálne myšlienky 
znížená sebaúcta, sebapodceňovanie, verbalizácia v negatívnych výrazoch o sebe samom 
narušený obraz tela
manický temporobazálna oblasť mozgu    nálada - elevovaná, eufória, dysfória, rezonantná
správanie - familiárnosť, odbrzdenosť, hyperaktivita, agresivita
komunikácia - nadmerná rečová produkcia (logorea), zrýchlené tempo reči až nezrozumiteľnosť
kognitívne funkcie - znížená kritickosť
zvýšená sebaúcta, sebapreceňovanie/preceňovanie významu svojej osobnosti
poruchy myslenia - megalomanické bludy (megalománia)
znížená potreba spánku (pacient nemá subjektívne pocity z nedostatku spánku)
subjektívna verbalizácia nedostatku času na jedlo, úpravu zovňajšku, osobnú hygienu
desinhibičný orbitofrontálna
oblasť mozgovej kôry
temporálna oblasť mozgu
v správaní motorická dezinhibícia - hyperaktivita, agresivita, výbuchy zlosti (dezinhibícia pudov) 
zvýšená chuť do jedla (hyperfágia)
nálada - eufória, iritabilita, mória (dezinhibícia emotivity)
poruchy vnímania – halucinácie (senzorická desinhibícia)
organický psychosyndróm    rôzne laloky mozgu
poškodenie niektorej z hemisfér mozgu
zníženie psychickej výkonnosti (bradypsychizmus)
poruchy pamäte (amnézia retrográdna, anterográdna, poruchy vštiepivosti a neschopnosť zapamätať si nové informácie)
poruchy koncentrácie a pozornosti (hypoprosexia)
zvýšená unaviteľnosť
poruchy afektivity
poruchy nálady - labilita, iritabilita, depresívne rozlady
redukcia záujmov
poruchy priestorového vnímania (tzv. hemispaciálny neglekt)
poruchy hybnosti (apraxia)
dezorientácia - miestom, časom, osobou (osobou pri rozvinutej demencii)
zmeny osobnosti (degradácia)
poruchy myslenia (neschopnosť abstrakcie)
neschopnosť vykonávať aktivity denného života
poruchy reči - dyzartria, znížená rečová produkcia
dementný dezorientácia - miestom, časom, osobou
poruchy pamäte -  krátkodobej, dlhodobej
poruchy myslenia - abstrakcie, inkoherentné, nelogické, spomalené
porucha vizuomotorickej koordinácie
poruchy správania - iritabilita, odmietavosť, hnev, hostilita, agresivita, apatia