Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Manažment ošetrovania pacienta s malígnym ochorením prsníka

Jana Nemcová

     Karcinóm prsníka (ďalej Ca prsníka) je najčastejšie onkologické ochorenie u žien. Rakovina prsníka sa za posledné roky čoraz viac vyskytuje u žien v mladšom veku, medzi 25. a 45. rokom života, kde  stúpla incidencia až o 30 %. Pri porovnaní s minulosťou, najvyšší výskyt rakoviny prsníka bol okolo 60. roku života ženy. Pozitívnou skutočnosťou je úspešnosť liečby 90-100 %, ak sa ochorenie zachytí včas a správne sa lieči. Manažment starostlivosti o ženu s rakovinou prsníka má interdisciplinárny charakter, kde je nevyhnutná spolupráca medzi lekárskym a ošetrovateľským personálom. Sestry sú kompetentné realizovať iniciálne posudzovanie pacientky, realizovať predoperačnú prípravu a pooperačnú starostlivosť, ktorej dôležitou súčasťou je aj edukácia, podpora a starostlivosť o psychiku ženy. Operácia karcinómu prsníka patrí k plánovaným (elektívnym) operačným zákrokom. Ak je u pacientky realizovaná neoadjuvantná chemoterapia plánuje sa operačný zákrok 2-6 týždňov po jej ukončení.  Sestry v starostlivosti o pacientky s ochorením prsníka, či benígnym alebo malígnym, sa stretávajú nielen s telesnými problémami, ktoré sprevádzajú tieto ochorenia, ale aj  s prežívaním úzkosti, strachu, stratou sebaúcty, čo súvisí aj s tým, že ochorenia prsníkov zasahujú ženskú identitu, hoci niekedy môže byť stupeň postihnutia minimálny.