Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Benígne a malígne ochorenia prsníka

INVAZÍVNY KARCINÓM

    Keď malígne transformované bunky prerastajú bazálnu membránu a infiltrujú strómu žľazy, hovoríme o invazívnom karcinóme prsníka. Stromálna reakcia je často podkladom palpačného nálezu, v závislosti na veľkosti prsníka. Makroskopicky je invazívny karcinóm prsníka solídny, tuhý, žltobiely útvar, často s centrálnou nekrózou. Na reze má cípatý tvar.
     Klasifikácia mammárneho karcinómu je v neustálom vývoji. Zohľadňuje sa morfológia ako aj molekulárno-biologické vlastnosti nádoru. Z hľadiska morfológie rozlišujeme dva základné typy - duktálny invazívny karcinóm a lobulárny invazívny karcinóm. Medzi menej časté typy patrí medulárny karcinóm, mucinózny (želatinózny, koloidný) karcinóm, papilárny invazívny karcinóm.

     Podstatou molekulárno-biologickej klasifikácie je stanovenie expresie steroidných receptorov a stanovenie amplifikácie HER-2 (human epidermal growth factor receptor 2) onkogénu. Na základe týchto parametrov možno rozdeliť karcinóm prsníka do niekoľkých biologických typov:

Luminálny typ A
Luminálny typ B

Karcinóm HER-2 typu

Triple negative typ 
(pozitívne estrogénové receptory, HER-2 negatívny)
(pozitívne estrogénové receptory, HER-2 pozitívny)

(negatívne estrogénové receptory, HER-2 pozitívny)

(negatívne estrogénové receptory, HER-2 negatívny)

Najlepšiu prognózu a odpoveď na liečbu majú luminálny typ A a B, nepriaznivý priebeh má HER-2 typ a triple negatívny typ, ktoré sú typické  pre mladšie ženy a u ktorých dochádza pomerne často ku vytváraniu viscerálnych a mozgových metastáz.

Duktálny invazívny karcinóm
    Je to najčastejší histologický typ karcinómu prsníka vyrastajúci z terminálnej duktálno-lobulárnej jednotky. Tvorí 65 - 80 % všetkých karcinómov prsníka. Podľa morfologického vzhľadu rozlišujeme tubulárny, mucinózny a papilárny typ.
     Makroskopicky tvorí solídny nádor rôznej konzistencie (mäkký, tuhý až tvrdý), kriedovobiely až šedý, relatívne ohraničený alebo neohraničený (hviezdicovitý). Môže obsahovať krvácania, nekrózy, cysty a kalcifikáty. Metastaticky postihuje lymfatické uzliny, pľúca, kosti a pečeň.


Lobulárny invazívny karcinóm
    Tvorí približne 10-14 % všetkých karcinómov prsníka. Je charakterizovaný typickým disociatívnym rastom v radoch okolo vývodov. Bunky majú často poruchu medzibunkového kontaktu stratou funkcie adhezívnej molekuly E-cadherínu, čo spôsobuje tendenciu k multicentricite v rámci jedného prsníka, ako aj synchrónny (súčasne) či metachrónny (s odstupom času) výskyt karcinómu v druhom prsníku.
     Pre lobulárny karcinóm je typický výrazný infiltratívny rast s nevýraznou stromálnou reakciou. Z tohto dôvodu je detekcia tumoru zobrazovacími metódami problematická.
     Makroskopicky sa vyskytuje od mikrolézií až po difúzne postihnutie celého prsníka. Metastázuje okrem typických miest aj do mozgu, tráviaceho traktu a do vaječníkov. Väčšina nádorov je estrogén-dependentných.

Inflamatórny karcinóm
    Ide o špecifickú klinickú jednotku, nie histomorfologickú. Tvorí približne 1% karcinómov prsníka. Histopatologickým korelátom býva niektorý z vyššie uvedených karcinómov, najčastejšie high-grade duktálny invazívny karcinóm. Je charakterizovaný zväčšeným, edematóznym a erytematóznym prsníkom mäkkej konzistencie, koža má vzhľad pomarančovej kôry. Je veľmi agresívny a má zlú prognózu. Chirurgická liečba nie je v akútnom štádiu indikovaná, v prvej fáze sa používa neoadjuvantná chemoterapia.