Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Benígne a malígne ochorenia prsníka

KARCINÓM IN SITU

    Tento typ karcinómu sa nazýva aj preinvazívny. Jeho základnou charakteristikou je intaktná bazálna membrána. Plne transformované nádorové bunky proliferujú iba vo vnútri duktu alebo žľazového acínu a neprenikajú cez bazálnu membránu.
     Invazivita sa u týchto nádorov počas života nemusí vôbec prejaviť, naopak môže dôjsť aj ku regresii lézie. Diagnostika je takmer výlučne pomocou zobrazovacích metód, resp. ako náhodný nález. Klinická symptomatológia je minimálna až žiadna. Mamografická diagnostika je podmienená častou precipitáciou vápnika v mieste lézie, najčastejšie v oblasti duktov a v mieste nekróz.
     Vzhľadom na neinvazivitu rastu je pri „in situ“ nádoroch tvorba metastáz nepravdepodobná. Z rovnakého dôvodu sa nevyšetrujú ani lymfatické uzliny z axily.
     Podľa lokalizácie rozlišujeme dva základné typy karcinómu in situ - duktálny karcinóm in situ (DCIS) a lobulárny karcinóm in situ (LCIS). Špeciálnym typom DCIS je Pagetov karcinóm, ktorý je charakteristický intradermálnym rastom na mammile v okolí postihnutých duktov.

Duktálny karcinóm in situ (DCIS)
    Termín „duktálny karcinóm in situ“ zahŕňa heterogénnu skupinu histologických nálezov s odlišným biologickým správaním. Nie každý invazívny karcinóm vzniká z DCIS a rovnako nie každý DCIS vedie ku invazívnemu karcinómu.
     Makroskopický nález u DCIS je variabilný, od klinicky nemých nehmatných zmien, ktoré nemožno klinicky odlíšiť od zdravej prsnej žľazy, cez výraznejšie fibrózne pruhy až po tuhé ohraničené ložisko.
     Liečba DCIS je podobná terapii invazívneho duktálneho karcinómu. Hlavným cieľom je prsník zachovávajúca operácia s následnou onkologickou terapiou minimalizujúcou rekurenciu DCIS alebo vznik invazívneho karcinómu.

Lobulárny karcinóm in situ (LCIS)
    Lobulárny typ sa vyznačuje menej častým prechodom do invazivity, ale častejší je jeho multicentrický výskyt v rámci jedného prsníka, ako aj bilaterálny výskyt. Klinicky býva nemý a vzhľadom na absenciu nekróz a precipitáciu vápnika nemá ani mamografický korelát. Najčastejšie je diagnostikovaný náhodne pri biopsii z inej indikácie. Väčšina LCIS je diagnostikovaných premenopauzálne. Pri podozrení na LCIS je metódou voľby v diagnostike použitie magnetickej rezonancie.
     V prípade bioptického záchytu čistého LCIS bez atypií je odporúčaná dôsledná dispenzarizácia. V prípade prítomnosti iných rizikových faktorov (pozitívna rodinná anamnéza, nádorové ochorenia v osobnej anamnéze, predchádzajúce operácie na prsníku) a v prípade prítomnosti pozitívnych estrogénových receptorov možno podávať antiestrogény. Pri mutácii génov BRCA (breast cancer gene) 1 a BRCA 2 je odporúčaná bilaterálna profylaktická mastektómia.

Pagetov karcinóm
    Pagetova choroba bradavky je charakterizovaná prítomnosťou malígnych žľazových epiteliálnych buniek v dlaždicovom epiteli bradavky. Vo väčšine prípadov ide o progresiu DCIS postihujúceho veľké mliekovody. Často sa v žľazovom parenchýme nachádza aj invazívny karcinóm.
     Makroskopicky nález napodobňuje nehojaci sa ekzém bradavky s eróziami krytými krustou, niekedy s krvácajúcou spodinou. Takýto nález by mal vždy viesť ku mamologickému vyšetreniu. Zdĺhavá a neúspešná liečba dermatológom vedie ku progresii ochorenia.