Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Benígne a malígne ochorenia žalúdka

STRESOVÁ GASTRITÍDA


     Stresová gastritída sa vyskytuje po fyzickej traume, šoku, sepse, masívnom krvácaní alebo respiračnom zlyhaní. Môže viesť až k život ohrozujúcemu žalúdočnému krvácaniu. Je charakterizovaná viacpočetnými povrchovými neulcerujúcimi léziami, ktoré začínajú v proximálnej časti žalúdka a progredujú distálnym smerom. Lézie sa v čase menia. Včasné lézie sa vyskytujú do 24 h, sú typicky viacpočetné a plytké s diskrétnym lemom erytému a fokálnou hemorágiou. V prípade, že lézie zasahujú do submukózy s krvným zásobením, vzniká priame krvácanie. Neskoré štádium akútnej stresovej gastritídy zahŕňa tkanivovú reakciu v okolí zrazeniny alebo zápalovú exsudáciu. Lézie sa tu javia ako regenerácia tkaniva v okolí hojaceho sa žalúdočného vredu.

Symptómy stresovej gastritídy

     Stresová gastritída sa u viac ako 50 % pacientov rozvinie v priebehu 1 - 2 dní po traumatickej udalosti. Jediným klinickým príznakom môže byť bezbolestné krvácanie z hornej časti tráviaceho traktu, ktoré môže začať s miernym časovým odstupom od rozvoja gastritídy. Krvácanie je zvyčajne pomalé a intermitentné, prejavujúce sa len formou malých krvavých škvŕn v obsahu odvádzanom nazogastrickou sondou, alebo nevysvetliteľným poklesom hladiny hemoglobínu. Výrazné krvácanie s poklesom krvného tlaku a hematemézou sa objavuje len príležitostne.  

Diagnostika stresovej gastritídy

     V diagnostike a diferenciálnej diagnostike stresovej gastritídy je indikované endoskopické vyšetrenie.

Liečba stresovej gastritídy

     Liečba stresovej gastritídy bez krvácania je rovnaká ako liečba peptickej vredovej choroby. Pri aktívnom krvácaní je indikovaná neodkladná tekutinová resuscitácia s korekciou abnormalít koagulácie a hemostyptická liečba. Konzervatívnou podpornou liečbou je možné zastaviť 80 % prípadov krvácania. V prípade pokračujúceho krvácania je indikovaná endoskopia s hemostázou. Chirurgický výkon je indikovaný ak krvácanie pokračuje napriek vyťaženej konzervatívnej a endoskopickej liečbe a vyžaduje viac ako 6 transfúznych jednotiek krvi (3000 ml). Na zastavenie krvácania sa používa opichová ligatúra krvácajúcej lézie cez gastrotómiu, podväz gastroduodenálnej artérie, alebo v prípade život ohrozujúceho krvácania aj parciálna alebo totálna gastrektómia.