Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Manažment perioperačnej ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta v hrudníkovej chirurgii

Edita Hlinková


  Starostlivosť o pacienta v hrudníkovej chirurgii je individuálna podľa náročnosti a druhu operačného výkonu. Bezprostredná pooperačná starostlivosť je poskytovaná na jednotke intenzívnej starostlivosti (ďalej JIS) alebo klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny (ďalej KAIM), v závislosti na potrebe umelej pľúcnej ventilácie. K prioritným špecifickým ošetrovateľským intervenciám zaraďujeme pooperačný monitoring vitálnych funkcií, neurologického stavu, starostlivosť o ventiláciu a stabilizáciu hemodynamiky, vyrovnanie vodnej a elektrolytovej nerovnováhy, starostlivosť o hrudný drenážny systém, minimalizáciu pooperačnej bolesti. K ďalším nešpecifickým, ale významným intervenciám patrí prevencia vredovej choroby, starostlivosť o bezpečnosť pacienta, kontrola drénov, obväzov, invazívnych vstupov (arteriálna linka na artérii radialis, centrálny venózny katéter v mieste vena jugularis interna alebo vena subclavia, epidurálny katéter, permanentný močový katéter), starostlivosť o výživu, vyprázdňovanie, hygienu, vrátane špeciálnej hygieny dutiny ústnej, prevenciu dekubitov, starostlivosť o mobilizáciu pacienta a rehabilitáciu. Neoddeliteľnou súčasťou je edukácia pacienta. V hrudníkovej chirurgii sa sestra stretáva s úrazmi hrudníka, s chirurgickým ochorením trachey a bronchov, s ochorením mediastína, s benígnymi ako aj malígnymi nádorovými ochoreniami (trachey, bronchov, pľúc a pleury), s chirurgickou liečbou emfyzému pľúc a na vybraných vysokošpecializovaných pracoviskách s transplantáciou pľúc. V detskom veku sa chirurgicky riešia vrodené deformity hrudnej steny, kongenitálne malformácie trachey a vrodené anomálie bránice a i.