Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Vybrané psychické problémy v špeciálnej chirurgii

Michaela Miertová

    V kapitole sú uvedené odborné informácie týkajúce sa vybraných psychických problémov v špeciálnej chirurgii. Ich výskyt súvisí s diagnostikou a kuratívnou liečbou primárneho ochorenia, napr. tumoru/karcinómu, symptomatickou alebo paliatívnou liečbou onkologických ochorení, poúrazových stavov pohybového aparátu. Psychické problémy v chirurgii sa najčastejšie vyskytujú u pacientov s malígnym ochorením, so stómiou, u žien s karcinómom prsníka, u pacientov po traumatickej amputácii končatiny, po mutilujúcom chirurgickom zákroku, s akútnou a chronickou bolesťou, s nehojacou sa ranou.

    Zvládanie jednotlivých psychických problémov súvisí s vekom pacienta, s jeho premorbidnou osobnosťou, aktuálnym celkovým zdravotným stavom, rodinným a sociálnym zázemím (definujeme u neho zdroje emocionálnej opory a sociálnej podpory), vrodenými dispozíciami zvládať záťaž a stres a individuálnou vulnerabilitou voči stresorom.