Ošetrovateľské postupyv chirurgii


Predhovor


Rozvojom vedeckého poznania a technických vymožeností sú zrejmé pokroky aj v odbore chirurgického ošetrovateľstva. Zavádzajú sa nové techniky v chirurgii a v anestéziológii, ktoré redukujú pooperačnú stresovú odpoveď a zlepšujú chirurgické výsledky. Dôležitými súčasťami týchto zmien sú minimálne invazívne operačné techniky a alternatívne druhy anestézie, ako regionálna anestézia. Všetky uvedené techniky by mali viesť k včasnému prepusteniu pacienta z nemocnice, s jeho funkčným zotavením. Z uvedených zmien vyplývajú i nové ošetrovateľské postupy perioperačnej starostlivosti na chirurgickom oddelení ako aj v špecializovaných chirurgických odboroch podľa noriem a štandardov (oblasť manažmentu kvality) a princípov EBM (Evidence Based Medicine), EBN (Evidence Based Nursing). Budúca sestra, ktorá bude pracovať v chirurgických odboroch potrebuje nadobudnúť zručnosti v oblasti kritického myslenia, správne posúdiť vývoj stavu pacienta, monitorovať, vyhľadávať a rozpoznať závažné zmeny, rýchlo sa rozhodnúť pre ďalší postup, prevziať zodpovednosť za rozhodnutia chirurga, ktorý je v danom čase na operačnom sále, rýchlo sa adaptovať na zmenenú situáciu, zvládať zložité situácie, zachovať pokoj a rozvahu, efektívne komunikovať, vypočuť, posúdiť psychický stav, komunikovať s podpornými osobami a pracovať aj samostatne. Tieto predpoklady nie je možné nadobudnúť bez teoretickej prípravy, bez prepojenia medicíny s ošetrovateľstvom, bez dostatočnej bázy didaktických pomôcok, bez modernej edukácie s použitím informačných a komunikačných technológií. Trendom vývoja vysokoškolského vzdelávania (aj v odbore chirurgia a chirurgické ošetrovateľstvo) v súčasnosti ako aj v nasledujúcich rokoch je e-learning ako multimediálna podpora vzdelávacieho procesu s použitím moderných informačných prostriedkov a komunikačných technológii, čo umožní slobodný prístup k vzdelávaniu v čase a priestore. Tradičné spôsoby výučby sú stále relevantné, ale už nedokážu uspokojiť potreby moderného študenta.

     Multimediálna e-učebnica ako didaktická pomôcka, je prostriedkom moderného alternatívneho vyučovania. V súvislosti s transformáciou zdravotníckeho vzdelávania, teda i sesterského vzdelávania sa stretávame s požiadavkou efektívnejšej a progresívnejšej výučby budúcich sestier, ktorá teoretickú prípravu čo najviac spája s praxou. Naše absolventky musia byť pripravené pracovať vo všetkých krajinách Európskej únie, pracovať metódou ošetrovateľského procesu, čo znamená diagnostikovať pacientove aktuálne a potenciálne problémy, hľadať etiológiu, podľa toho naplánovať a realizovať ošetrovateľské intervencie, ako aj hodnotiť. Študentky musia preukazovať vysokú úroveň teoretických vedomostí a praktických zručností, bez ktorých nie je možné poskytovať komplexnú individualizovanú ošetrovateľskú starostlivosť. Samotné prednášky nikdy nevedú k skutočnému a trvalému zvládnutiu učiva. Vyučovací proces (aj vysokoškolského študenta) musí byť založený na aktivite študenta. E-učebnica predstavuje modernizáciu materiálno - technickej stránky výučby. E-learningové vzdelávanie je učenie zamerané na študenta. Študent je aktívnym činiteľom vyučovacieho procesu, učí sa prevažne objavovaním nového, je učiteľom vedený k samostatnosti, zúčastňuje sa plánovania výučby, aktívne spolupracuje so všetkými členmi skupiny, má dovolené spontánne sa vyjadrovať, oceňuje experimentálny prístup a i.
     Na príprave učebných textov sa podieľal autorský kolektív vysokoškolských učiteľov,  výskumných pracovníkov a lekárov z Univerzity Komenského v Bratislave, Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Ústavu ošetrovateľstva a z Univerzitnej nemocnice v Martine. Ďalšími spolupracujúcimi pracoviskami boli Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Katedra ošetrovateľstva, Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov a Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana v Prešove.

     Chirurgia zostáva stále disciplínou, kde vedomosti a zručnosti chirurga a sestry sa kombinujú v prospech pacienta. Spracovanie problematiky špeciálnej chirurgie pre sestry v podobe vysokoškolskej e-učebnice považujeme pre slovenskú odbornú literatúru za vysoko aktuálnu, ktorá vyplní pretrvávajúci deficit domácich odborných literárnych prameňov v danom odbore.

Za autorský kolektív
 Edita Hlinková a Jana NemcováPoďakovanie patrí Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúre Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (KEGA) za finančnú podporu projektu č. 050UK-4/2013.